PSYB008 Психология на развитието

Анотация:

• Курсът е посветен на човешкото развитие - физическо, психично и социално в перспективата на жизнения цикъл, разгледано като динамична система, съставена от взаимодействието между съзряване и учене. Неговото предназначение е да въведе студентите в основните аспекти на т.нар. развитиен подход в психологията. Специално внимание е обърнато на парадигмите, които предлагат цялостен поглед върху развитието като поредица от житейски задачи и предизвикателства, с които хората трябва да се справят в различни етапи от живота си.

• Цели на учебната дисциплина: да ориентира студентите в основните категории и теории на психологията на развитието през целия жизнен цикъл; да подпомогне формирането на познания и нагласи, които ще послужат като база за надстройването на специализирана информация по психологическите дисциплини от този цикъл.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

гл. ас. Методи Коралов  д-р
гл. ас. Надя Колчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните етапи от развитието през целия жизнен цикъл

• Основните промени в развитието през целия жизнен цикъл

• Основни теории и конструкти в областта на развитието през целия жизнен цикъл

2) могат:

• Да анализират и преценяват критично текстове от областта на развитието през целия жизнен цикъл

• Да се ориентират в ключовите промени, настъпващи в различните етапи от развитието през целия жизнен цикъл
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения от уводен курс по психология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни понятия, тематичен кръг и концептуални модели на психологията на развитието през целия жизнен цикъл
 2. Пренатално (вътреутробно) развитие
 3. Раждане и новородено. Оценка на развитието на новороденото. Рефлекси на новороденото
 4. Развитие и задачи на развитието в младенческа възраст
 5. Развитие и задачи на развитието в ранна и средна детска възраст
 6. Развитие и задачи на развитието в ранна и средна училищна възраст
 7. Развитие и задачи на развитието в пубертета и ранното юношество
 8. Развитие и задачи на развитието в късното юношество и ранната зрялост
 9. Развитие и задачи на развитието в средна зряла възраст
 10. Развитие и задачи на развитието през старостта. Смърт и умиране
 11. Теория на З. Фройд за психосексуалното развитие
 12. Теория на Е. Ериксън за психосоциалното развитие
 13. Теория на Ж. Пиаже за когнитивното развитие
 14. Теории за моралното развитие на Ж. Пиаже и Л. Колбърг
 15. Провеждане на изследвания в перспективата на подхода за цялостния жизнен цикъл. История на живота. Основни събития в жизнения път на личността

Литература по темите:

Бренър, Ч. (1993). Психоанализа. Основен курс. С.,Фондация "Отворено общество".

Дако,П. (1995). Фантастичните победи на модерната психология, С., Колибри.

Димитров, И. (2001). Увод в ортодоксалната психоанализа на развитието, С., Просвета.

Долто, Ф. (1995). Тийнейджърите. Най-после отговор на вашите въпроси. С., Наука и изкуство.

Ериксън, Е. (1996). Идентичност, младост и криза. С., Наука и изкуство.

Крайг, Г.(2000). Психология развития. 7-е международное издание, М., Питер.

Маринова, Е. (1998). Жан Пиаже. Двата морала.С., НБ "Кирил и Методий".

Маслоу, А.(2001). Мотивация и личност. С., Кибеа.

Сиймън, Д. и Кенрик, Д. (2002). Психология, С., Нов български университет. Силгиджиян-Георгиева,Х.(1998).Аз концепция и психосоциална идентичност.Жизненият преход към зрелостта. С., Университетско издателство "Св.Кл.Охридски".

Стаматов, Р.(2000). Детска психология, Пловдив, Хермес.

Хьелл, Л., Д. Зиглер. (1998). Теории личности. Основные положения, исследования и применение. Петербург, Питер Ком.

Шулц, Д. (2004). Психология на растежа. Модели на здравата личност.С;, Наука и изкуство.

Hergenhahn, B.(1980). An introduction to theories of personality, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.

Myers, D.(1995). Psychology. New York, Worth Publishers.

Newman, B., Newman, Ph. (1991). Development through life: a psychosocial approach. Pacific Grove: Brooks/Cole Pub. Co.

Papalia, D., Olds, S. (1995). Human development. New York: McGraw-Hill.

Santrock, John W. (1997). Life-span development. Madison: Brown and Benchmark Publishers.

Средства за оценяване:

Текущата оценка се формира от два теста, които се отнасят съответно до първата и до втората половина от съдържанието на курса.

Забележка: Тестовете за текущо оценяване се попълват в електронна форма през Moodle.