PSYB007 Въведение в когнитивната наука

Анотация:

Курсът представлява въведение в когнитивната наука. Разглеждат се методи и подходи от когнитивна психология, философия, невронауки, когнитивно моделиране, когнитивна лингвистика, които имат принос за възникване на когнитивната наука. Обръща се специално внимание на това как всяка от тях помага за разбирането на човешките когнитивни процеси. Разглеждат се когнитивни процеси като език, правене на преценка, взимане на решение, пространствено познание. Предвидени са занимания за планиране и дискутиране на експерименти, предложени от студентите.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

проф. Елена Андонова  д-р
доц. Евгения Христова  д-р
доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните методи, използвани в когнитивната наука

• основните научни направления, свързани с изучаване на човешките познавателни процес

• експерименти, модели и теории, свързани с когнитивните процеси език, преценка, взимане на решение, пространствено познание

2) могат:

• да обсъждат методи и подходи за изследване на човешките познавателни процеси

• да анализират критично експерименти, насочени към изучаване на когнитивните процеси

• да планират експериментти, насочени към изучаване на когнитивните процеси


Предварителни изисквания:
• Знания по експериментална психология

• Умения за планиране на експерименти в областта на психологиятаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Що е наука? История и предмет на когнитивната наука.
 2. Когнитивна психология, психологически експерименти.
 3. Преценка: евристики.
 4. Взимане на решение: нормативни и дескриптивни теории.
 5. Лингвистика, психолингвистика, усвояване на език
 6. Език и мислене, когнитивна лингвистика.
 7. Пространствено познание
 8. Невронауки - методи за изследване на структурата и фунционирането на мозъка.
 9. Когнитивно моделиране; симулационен експеримент
 10. Философия: метод на мисления експеримент.
 11. Тест
 12. Дизайн на експеримент. Търсене и използване на литературни източници. Формулиране на хипотеза.
 13. Представяне на дизайн на експериментално изследване.
 14. Представяне на дизайн на експериментално изследване.
 15. Представяне на дизайн на експериментално изследване.

Литература по темите:

• Кентауиц, Б., Родигър, Х. Елмс, Д. (2011). Експериментална психология. София, Изток-Запад.

• Сиймън Д. Д., Кенрик Д. Т. (2002). Психология. Поредица “Artes Liberales”- Основни книги по общо образование. Нов Български Университет.

• Стърнбърг, Р. (2012). Когнитивна психология. София, Изток – Запад.

Средства за оценяване:

• Тест

• Писмена задача