PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси

Анотация:

• Целта на курса е да въведе студентите в дисциплината социална психология и да ги подготви за избор и участие в специализиращите курсове от областта на социалната психология през следващите години. Запознаването с материала ще става предимно чрез дискутиране и анализиране на различни социалнопсихологически ситуации.

• Курсът е центриран върху психологическата социална психология, т.е. поведението на отделния индивид предизвикано от човешкото му обкръжение. Представени са основните теоретични и изследователски парадигми за разбиране на разнообразните форми на социално поведение. Специално внимание е отделено на методологията на психологическите изследвания и на социално-психологическия експеримент. Акцентът в този курс е поставен върху въвеждане в областта на социалното познание – възприемане на човека, възприемане на причините за човешкото поведение и принципите на преработка на социалната информация. Всяка лекция е придружена от практическо (тренингово) занятие, където, на базата на предварителна самостоятелна работа, се представят и обсъждат конкретни експериментални и корелационни изследвания.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Елена Паспаланова  д-р
доц. Пенка Христова  д-р
гл. ас. Методи Коралов  д-р
гл. ас. Мартин Янков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните парадигми за анализ на социалното поведение на човека

• Методологията на социално-психологическите изследвания

• Основни теории и конструкти в областта на социалното познание

2) могат:

• Да анализират и преценяват критично данни от социално-психологически изследвания

• Да представят в писмена и устна форма резултати от научни изследвания в областта на социалната психология


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• От уводен курс по психология

• От уводен курс по експериментални изследванияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Лекция 1. Предмет на социалната психология. Социално поведение - дефиниране и равнища на анализ. Връзка с другите социални науки. Основни теоретични парадигми - теории за социалното учене, теории за познавателното съответствие, теории за преработка на социалната информация (атрибутивни теории), теории за социалната размяна и за справедливостта
 2. Семинар 1. Възникване и историческо развитие на предметната област. Психологическа и социологическа социална психология. Развиване на умения за разграничаване на подхода на социологическата от подхода на психологическата социална психология при обяснение на социалното поведение
 3. Лекция 2. Методи на изследване в социалната психология. Корелационен, експериментален, квази-експериментален; лабораторен и полеви. Зависима, независима променлива; експериментална манипулация
 4. Семинар 2. Източници на изкривявания при резултатите от социално-психологическите изследвания. Тренинг за повишаване на чувствителността към етиката на социално-психологическите изследвания
 5. Лекция 3. Социално възприемане - формиране на впечатление. Статични и динамични признаци. Ефект на първата/следващата информация. Имплицитни теории за личността
 6. Семинар 3. От възприемането до познаването на другия. Трениране на умения за разграничаване на имплицитните от научните теории за личността. Ролево разиграване на цялостна ситуация на създаване на първо впечатление в различен контекст (един и същи човек в различна ситуация, различни хора в една и съща ситуация). Дискусия и анализ на процеса на възникване на имплицитните теории за личността – приемане на социални модели и създаване на собствени
 7. Текущо оценяване (тест)
 8. Лекция 4. Социално възприемане - оценка на емоциите. Лицева експресия и невербално поведение. Декодиране на невербалната информация. Признаци за характера на взаимодействието между партньорите
 9. Семинар 4. Мимика и жестове. Откриване на признаци на лъжата; демонстрация (проиграване) и декодиране на невербални послания; проиграване на ситуации с вариране на личното пространство; проследяване на съответствието между посланията предавани по вербалния и невербалния канал; обсъждане на междукултурни различия в невербалното поведение
 10. Лекция 5. Атрибутивни теории. Логиката на атрибуцията според Хайдер. Атрибутивна теория за емоциите на Шахтер и Сингер. Теория за диспозиционния извод на Джоунс и Дейвис. Атрибутивен куб на Кели
 11. Семинар 5а. Индивидуални различия в атрибутивните процеси. Развиване на умения за критичен анализ на нормативните атрибутивни теории
 12. Семинар 5б. Атрибутивни грешки. Основна атрибутивна грешка. Причинни схеми - принцип на обезценяването, награди и вътрешна мотивация. Ефект на наблюдател/действащ. Мотивационни изкривявания при атрибуирането - обслужващи Аз-а атрибуции; себепрепятстване. Приписване на причините при успех и неуспех. Индивидуални и културни различия в атрибутивните процеси
 13. Лекция 6. Социално знание. Познавателни схеми - видове. Влияние на схемите върху познавателните процеси и поведението
 14. Семинар 6. Упражнение за анализиране на експериментални данни. Тренинг за откриване на влиянието на схемите върху познавателните процеси, върху социалното взаимодействие и върху поведението
 15. Текущо оценяване (тест)

Литература по темите:

Андреева, Л. (1988). Социално познание и междуличностно взаимодействие, София

Андреева, Л. (2001). Социална психология. Христоматия, София

Аргайл, М., Хендерсън (1989). Анатомия на човешките отношения

Арънсън, Е. (2009). Човекът – «социално животно», София, изд. Дамян Янков

Бъргър, Дж. (2017). Невидимото влияние. София: Изток-Запад

Гановска, К. (1980). Проблемът за манипулацията на човека в концепцията на Б. Ф. Скинър, Психология, кн. 2, 130-137

Герганов, Е., Петкова, К., Паспаланова, Е., Дилова, М. (1993). Българинът пред политически избор, София: Критика и хуманизъм

Герганов, Е., Бояджиева, П., Паспаланова, Е., (1994). Образованието извън училищните стени, София: Гал-Ико

Градев, Д. (Съст.) (2002). Христоматия по социална психология. Възникване, предмет, изследователски методи, Софи-Р

Джонев, С. (1996). Социална психология, София: Софи-Р, т. 1

Московичи, С. (Ред.) (1998). Социална психология, София: ИК “Женифер-хикс”, т. 1

Наваро, Дж. (2019) Речник на езика на тялото. София: Изток-Запад

Тодорова, Е. (1994). Социална психология, София

Средства за оценяване:

Тестовете се провеждат единствено присъствено.