PSYB005 Психология на личността

Анотация:

Курсът запознава със същността на дисциплината "Психология на личността", с основните й теми, постижения и практически приложения.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Маргарита Дилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. Имат базови познания по психология на личността.

2. Могат:

- да четат специална литература по психология на личността.

- да прилагат наученото за разбиране на житейски проблеми, на собствената и чуждата личност.
Предварителни изисквания:
Знания от уводен курс по психология.

Познания по статистика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Психологията на личността като научна дисциплина
 2. Методи на психологията на личността
 3. Диспозиционен подход: Измерване на личностните диспозиции
 4. Диспозиции и поведение
 5. Връзки между личностните диспозиции
 6. Интелигентността:класически психометричен подход
 7. Първо контролно за текущо оценяване
 8. Алтернативни подходи към изследването на интелигентността
 9. Емоционални и мотивационни диспозиции
 10. Пол и личност
 11. Биология и личност
 12. Бихевиористично и когнитивно направление в психологията на личността
 13. Представата за собствената личност
 14. Развитие и стабилност на личността. Личностни разстройства
 15. Второ контролно за текущо оценяване

Литература по темите:

Основни източници:

Pervin, L. The science of personality. Oxford, 2003

Cervone, D., Pervin, L. Personality Psychology. Wiley, 2014

Larsen, R., Buss, D. Personality Psychology. Boston, 2005

По-специална литература по отделните теми - в съответните презентации в

Moodle.