GENB008 Човешкият мозък

Анотация:

Курсът GENB008 Човешкият мозък запознава студентите с устройството и функциите на различните мозъчни структури при човека. Представени са основните етапи от развитието на този важен регулаторен орган, както и методите за изследване на отделните мозъчни функции. Изучава връзката между мозъчна дейност и реализиране на психичните процеси. Като илюстрация на тази взаимозависимост са разгледани и някои основни патологични състояния - както на неврологично равнище ( моторни, сензорни, вегетативни ) , така и психични ( апраксии, агнозии , афазии, апатико-абуличен синдром и др.).

Освен това е представена структурата и функционирането на ендокринната система като втори регулаторен и тясно свързан с нервната система компонент на човешкото тяло и човешкото поведение. Разгледани са най-често срещаните нарушения в човешкото развитие, които са предизвикани от увреди на отделни жлези с вътрешна секреция.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р
проф. Ивайло Търнев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Устройството на основните елементи на човешкия мозък и ендокринната система. Механизмите на функциониране на тези структури, както и промяната в човешките възможности и поведение при патологичните им изменения. Методите на изследване на мозъка и мозъчните процеси.

2) могат:

Курсът е твърде теоретичен и не предполага овладяване на някакви практически умения.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

. Мавлов,Л,В.Боянова. Анатомия и физиология на човека,

Изд. Алтея,С.,1992,1994,1997г.,2005г

/за студенти по психология, дефектология и педагогика

Средства за оценяване:

Тестове

Колоквиуми с развиване на писмени въпроси

Орална презентация върху методи за изследване на мозъка и тяхното приложение