TCMB022 Комуникационни аудио устройства и системи

Анотация:

• Курсът цели да запознае студентите със същността и принципите на аудиотехниката.

• Разглеждат се видове устройства за озвучаване и техните възможности.

• Студентите се запознават с видовете електроакустични преобразуватели.

• В курса студентите научават методите и стандартите за кодиране на аудио сигнали.

• Студентите се запознават с многоканални системи за озвучаване.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

 Ангел Александров  
гл. ас. Тереза Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи на аудиотехниката;

• предназначението и видове електроакустични преобразуватели;

• принципът на действие на микрофоните и високоговорителите;

• особеностите на озвучаването;

• спецификата на многоканалните системи за озвучаване;

• методите за кодиране и декодиране на цифрови аудио сигнали.

2) могат:

• да познават елементите на озвучителните системи;

• да познават видовете електроакустични преобразуватели;

• да познават параметрите на аудио устройствата;

• да анализират схеми на аудио устройства;

• да познават съвременните многоканални системи за озвучаване;

• да прилагат основните принципи на озвучаване на закрити и открити пространства.


Предварителни изисквания:
• Общотехническа подготовка.

• Познания по аналогова и цифрова електроника.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Аудиосистеми. Класификация. Видове. Основни блокови схеми. Възникване и развитие на акустиката. Основни понятия.
 2. Зона на слуховото възприятие. Гръмкост. Ниво на гръмкост. Височина и тембър
 3. Акустоелектрически преобразуватели. Параметри и характеристики на микрофоните. Видове
 4. Електроакустични преобразуватели. Параметри и характеристики на високоговорители. Видове.
 5. Озвучителните тела. Класификация. Видове. Звукови колони. Слушалки.
 6. Тест 1
 7. Архитектурна акустика. Озвучаване на закрити и открити пространства
 8. Многоканални акустични системи. Видове. Характеристики. Съвременни акустични системи
 9. Цифрово представяне на аудиосигнал. Кодиране и декодиране на цифрови аудио сигнали. Методи и стандарти за кодиране.
 10. Тест 2
 11. Преобразуване на звукови нива
 12. Изчисляване на параметри на микрофони
 13. Изчисляване на параметри на озвучителни тела
 14. Интегрални схеми на нискочестотни усилватели
 15. Практически схеми на нискочестотни усилватели

Литература по темите:

1. Вълчев, И. Електроакустика, Изд. „Техника”, София, 1988

2. Маляков, С. Обща звукотехника, Изд. "Музика", София, 1985.

3. Момчеджиков, М. Студийна техника и системи за озвучаване, Изд. „Техника”, София, 1981

4. Плешкова-Бекярска, С. Аудиотехника, Издателство на ТУ - София, 2011

5. Плешкова-Бекярска, С. Видео- и аудиотехника (Аудиотехника), Издателство на ТУ - София, 2012

6. Попова, А. Аудио и видео технологии: компресия и HDTV, Издателство на ТУ - София, 2012

7. Попянев, Д. Висококговорители и озвучителни тела, Изд. „Техника”, София, 1980

8. Симеонов, Л. Озвучаване – достъпно за всички. Изд. „Техника”, София, 2008.

9. Colloms, Martin. High Performance Loudspeakers: Optimising High Fidelity Loudspeaker Systems, 7th Edition, John Wiley&Sons, Inc., UK, 2018

10. D'Antonio, Peter and Trevor J. Cox. Acoustic Absorbers and Diffusers, Third Ed., CRC Press, London, 2016

11. Harley, Robert. The complete guide to the high-end audio, Fifth edition, Acapella Publishing, Carlsbad, California, USA, 2015

12. Loar, Josh. The Sound System Design Primer, Routledge, Taylor & Francis Group, 2019

13. McCarthy, Bob. Sound Systems: Design and Optimization, 3rd. Ed., Focal Press, Oxford, England, 2016

14. McCarthy, Bob. Sound Systems: Design and Optimization. Modern Techniques and Tools for Sound System Design and Alignment, Routledge, Taylor & Francis Group, 2016

15. Roberts, Becky. What Wi-Fi?, 2021, https://www.whathifi.com/news/what-hi-fi-awards-2021-winners-announced

Средства за оценяване:

• Текущ контрол – тестове – 80%, писмени задачи – 20%

• Комбинирано оценяване – тестове – 80%, писмени задачи – 20%

• Финален изпит – тестове – 80%, писмени задачи – 20%

• При текуща оценка от 3.00 или повече студентът има право да не полага изпит върху материала, но може да го направи, ако желае повишаване на успеха си.