TCMB008 Основи на измерванията в телекомуникациите

Анотация:

Курсът „Основи на измерванията в телекомуникациите“ дава основни знания по електрически измервания. Разглеждат се измервателните методи, средствата за измерване и схемите на свързване при измерване на основни електрически величини и параметри на сигнали, използвани в областта на телекомуникациите, електротехниката и електрониката. Базирайки се на опростен математически апарат, курсът разглежда широк кръг от приложно ориентирани проблеми.

Лекционният материал се илюстрират с подходящи примери, мултимедийни анимации и софтуер. Лабораторните упражнения практически затвърждават лекционните знания и създават практически навици и умения при работа с измервателни уреди.

Целта на курса е студентите да получат знания за основните процеси в реални електрически вериги и умения за практическото им приложение в различни устройства и системи.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

 Ангел Александров  
проф. Пламен Цветков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните понятия в областта на електрическите измервания и метрологията;

• международната система измервателни единици SI;

• основните методи за измерване и схеми на свързване на измервателни уреди при измерване на основни електрически величини и параметри на електрически сигнали

2) могат:

• да избират измервателна схема и измервателни уреди, съобразени със спецификата на обекта и да свързват схемата правилно.

• да представят резултатите от измерванията в графичен вид, да ги обработват и анализират.

• да извършват метрологичен анализ на грешките от измерванията с цел анализиране и минимизирането им;

• да прилагат получените знания за решаване на общи проблеми от електрическите измервания.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да имат основни знания от обучението по електротехника, математика и електроника,

• да умеят да решават задачи от обучението по електротехника, математика и електроника,

• да имат базови компютърни умения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение: Понятие за измерване, физична величина и сигнал. Международна система измервателни единици. Методи и средства за измерване. Видове измервания. Структурни схеми на средства за измерване.
 2. Грешки при измерване: Класификации. Подходи за намаляване и изключване на грешките. Обработване на резултати от измервания.
 3. Измерване на параметри на електрически вериги при постоянен и променлив ток: Измерване на активно съпротивление чрез амперметър и волтметър. Измерване на малки и големи съпротивления. Мост на Уитстон. Променливотокови мостове. Измерване на капацитет и индуктивност.
 4. Измерване на електрическа мощност и енергия: Методи за измерване на електрическа мощност и енергия в постояннотокови и променливотокови вериги. Ватметри, токов и напрежителен измервателни трансформатори. Измерване на активна мощност при високи честоти. Измерване на мощност във вериги с повишено напрежение. Измерване на мощност в трифазни вериги.
 5. Методи и уреди за измерване на ток и напрежение: Компенсационен метод. Компенсатори. Аналогови волтметри за постоянно и променливо напрежение. Цифрови волтметри. Амперметри, мултицети и мултимери
 6. Измерване на честота, период и фазова разлика: Общи сведения. Цифрови честотомери, периодомери и фазомери. Осцилоскоп
 7. Обш тест
 8. Лаб.1. Грешки при измерванията и обработка на резултатите
 9. Лаб.2 Измерване на параметри на и двуполюсници чрез виртуален импедансметър
 10. Лаб.3. Измерване на периодът, честотата и фазовата разлика с виртуален цифров осцилоскоп.
 11. Лаб.4. Измерване на параметри на периодични сигнали с виртуален спектрален анализатор

Литература по темите:

• Електрически измервания, под редакцията на проф. Б. И. Матраков. Трето издание С., Изд-во на ТУ, 1998. Второ издание С., Изд-во на ТУ, 1993. Първо издание С., Т, 1989,

• Измервания в електрониката и изчислителната техника. И. Стоянов

• Ръководство за лабораторни упражнения по “Електрически измервания”, под редакцията на проф. д-р Д. С. Русев, С., Изд-во на ТУ, 1998, под редакцията на проф.Ил. М. Панамски, С. Т., !990.

• Measurement and Instrumentation. Kalchev I., Kodjabashev. I., Kolev N., Petrov I., Tashev T., Yordanova S. S., TU, 1998.

• Гуров Н., Д. Държанова, А. Еленков, И. Калчев, П. Цветков. Ръководство за лабораторни упражнения по Електрически измервания, Част 1, ISBN-10:954-438-563-0, ISBN-13:978-954-438-563-7, Технически университет- София, София, 2006. c.85.

• Гуров Н., С. Дичев, А. Еленков, И. Коджабашев, П. Цветков. Ръководство за лабораторни упражнения по Електрически измервания, Част 2, ISBN-10:954-438-562-2, ISBN-13:978-954-438-562-0, Технически университет- София, София, 2006. c.66.

• www.nbu.bg/Moodle - ТСМВ008 основи на измерванията в телекомуникациите (записки по лекциите

Средства за оценяване:

Т• мултимедия;

• компютър с камера;

• станция ELVIS II и софтуер към ELVIS II

• приложен софтуер (безплатен)

• специализирана лаборатория, обзаведена с:

• лабораторни захранващи източници;

- мултиметри за измерване на електрическо съпротивление, постоянен и променлив електрически ток, постоянно и променливо електрическо напрежение;

- измервателни мостове за измерване на индуктивност и капацитет;

- измервателни двуканални осцилоскопи;

- измервателни функционални генератори на сигнали;

- монтажни елементи (резистори, бобини и кондензатори), монтажни платки и съединителни проводници;

• Интернет.