EEMB065 Атмосфера и климат

Анотация:

При отбора на учебния материал е заложно ядро от установени научни факти, закони и теории, представянето на които е илюстрирано с примери, а усвояването се контролира чрез подходящи въпроси и задачи. При това е обърнато достатъчно внимание на принципи и методи за изследва-ния, характерни за всички видове научни и инженерни дейности. Обърнато е внимание на нерешени научни проблеми.

Целта на курса е чрез разглеждане и обсъждане на отделни научни факти и зависимости, дискусии по проблеми, извършване на наблюдения, проучвания на терен, упражнения и др. да запознаят студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на научното направление на програмата, да въведат основни понятия за това направление и др.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

проф. Цветан Георгиев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Ще знаят основните физични явления, фактори и процеси, формиращи състоянието на атмосферата в местен, регионален и глобален мащаб.

2) могат: Ще могат да правят мониторингови наблюдения и изчисления, свързани с атмосферната циркулация, топлообмена, влагообмена и замърсяванията.

Освет гова, ще имат доизградено физическо мислене и научен светоглед, както и нагласа за по-нататъшно природо-научно и/или инженерно образование.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

По основите на математиката, физиката, химията и биологията„Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Диана Кюркчиева, Метеорология, Издат. Шуменски университет, 2005 г;

Moodleq Библиотека НБУ

Бистра Векилска, Обща климатология, Унив.издат СУ, 2004 г; 2011 г.

Библиотека на НБУ

Васил Захариев, Метеорология,

Издат. НБУ, 2000 (Библиотека НБУ)

М. Сиракова, Д. Сираков, К.Дончев, Метеорология за всеки,

Наука и изкуство, 1989

On-line източници на информация:

Moodle: Записки на преподавателя в електронен вид, учебници,

примерни тестове, въпроси, задачи, теми и указания за реферати

Средства за оценяване:

1.1 Положени всички тестове (основна част от оценката) - 60 %

1.2 Реферат + презентация - 20 %

1.3 Присъствие и участие в практически занятия - 20 %