EAEB040 Подвижност на химичните елементи

Анотация:

Формиране на основни знания в областта на химията с оглед разбирането и усвояването на химични и биологични дисциплини от раздели на различни програми в базовата и бакалавърската степен на специалността екология и опазване на околната среда, като: аналитична химия, биология, екология, биохимия, биотехнология, физиология, биологични основи на поведението биогеохимия, замърсяване на околната среда, пречистване на флуиди и твърди отпадъци, почвознание, психология и др.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Вилма Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Свойствата на биогенните елементи и техните съединения.

• Най-често употребяваните торове в селското стопанство.

• Процесите, които протичат при изветряването на скалите и образуването на почвата.

• Състава на съединенията, които разрушават озоновия слой

2) могат:

• Да приложат знанията си при определяне на най-често срещаните замърсители на въздуха, почвата и водите;

• Да са готови за изучаване на методите за пречистването им.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Знания, умения и отношения на равнище задължително обучение от гимназиалния курс на обучението по химия.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература

Материали в Moodle.

Допълнителна литература

1. Петров Г., Органична химия, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 1996.

2. Киркова Е., Обща химия, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2001.

3. Лазаров Д., Обща и неорганична химия, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2000.

4. Хьюи Дж., Неорганическая химия, М., Химия, 1987.

5.Ф. Котън, Дж. Уилкинсън: Съвременна неорганична химия I и II част, Наука и изкуство, С., 1977 и всички други издания.

6. Дей, Д. Селбин, Теоретическая неорганическая химия, Мир, Изд. Химия, 1976 и всички други издания.

7. Mark J. Winter: Periodic table of the elements (http://www.webelements.com)

8. Mohammed Hashmat Ali, Fundamentals of General, Organic & Biological Chemistry 4th Edition Southeast Missouri State Universitya2003 Prentice Hall, Inc.

On-line източници на информация:

http://urbanext.illinois.edu/world/nres.html

http://www.globalissues.org

http://ec.europa.eu/environment/natres/index.htm

http://cwx.prenhall.com/petrucci/chapter1/deluxe.html

Средства за оценяване:

• Тест – 50 %

• Курсова работа – 50 %