EAEB015 Геофизика и сеизмология

Анотация:

При отбора на учебния материал (1) е заложно ядро от установени научни факти, закони и теории, представянето на които е илюстрирано с примери, а усвояването се контролира чрез подходящи въпроси и задачи. При това (2) е обърнато достатъчно внимание на уреди и методи за изследвания, характерни за всички видове научни и инженерни дейности. Изтъкнат се и (3) нерешени научни проблеми

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

проф. Бойко Рангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти следва да обладават:

1. Пиродо-научни знания, като задължителна част от общата култура на съвременния човек, вкл. за (а) движенията, строежа и еволюцията на земните компоненти и образувания, както и за (2) същността и методите на геофизичните изследвания;

2. Доизградено физическо мислене и научен светоглед, отхвърлящ мистицизма и суеверията;

3. Нагласа за по-нататъшно природо-научно и/или инженерно образование.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат основни знания и умения по математика и физика в рамките на гимназиалните курсове по тези предмети

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Записки на преподавателя, въпроси, задачи, теми за реферати и тестове.

Диана Кюркчиева, Геофизика, Издат. Шуменски университет, 2006

Книжарница на Матем. ф-тет, Цена 13 лв.; Библиотека НБУ

Гоце Тенчов, Увод в геофизиката, Унив.Издат.,СУ, 2003

Книжарница на Матем. ф-тет, Цена 6.80 лв.; Библиотека НБУ

Робърт Фариел, Робърт Хиндс, Дейвид Бери, Наука за Земята,

Издат.НБУ 2007; Библиотека НБУ

Диана Кюркчиева, Океанология, Издат. Шуменски университет, 2006

Книжарница на Матем. ф-тет, Цена 13 лв.; Библиотека НБУ

Средства за оценяване:

Текущо аудиторно оценяване:

Тестове и устно отговаряне на въпроси и реферат; 50% : 30% : 20%

При покриване на изискванията за текущ контрол студентите могат да се освободят от изпит.

Текущо онлайн оценяване: - не

Крайно оценяване (семестриален изпит):

Тест, устно изложение; 60% : 40%