ESEB006 Геоинформационни системи в екологията

Анотация:

Да запознае студентите с основните понятия в областта на информатиката, компютърните и междумрежови комуникации;

Да даде знания и практически умения на студентите за ефективна работа в Internet от потребителска гледна точка;

Да запознае студентите с основните понятия в Windows.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Георги Николаев Желев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как да използват информационните ресурси на глобалната комуникационна инфраструктура на ХХІ век

2) могат:

Да използват активно познанията си в следващи образователни равнища.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Базисни понятия в областта на информационната наука.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Костова, Д. и С. Минкова, Библиотекознание и теория на научната информация. С., 1990. 108 с.

2. Костова, Д. и С. Габровска. Ръководство по научна информация и информационно-търсещи системи. С., 200. 68 с.

3. Тодорова, М. Програмиране на Паскал. С., 1993.

4. Гюров, Св., Ст. Стоянова и Е. Радев. Информационно осигуряване на туристическата дейност. С., 1995.

5. Петков, К. Съвременни информационни технологии. С., СУ "Кл. Охридски", 1996. 308 с.

6. Христов, П. и В. Карагьозов. Internet за всеки. С., 1996.

Допълнителна литература:

Он-лайн курсове и ръководства.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30 %

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Посещение във външна институция