PMCB103 The Modern World

Annotation:

Целта на курса е да запознае студентите с развитието на международните отношения в модерния свят. Един от водещите акценти е изясняване на хронологичната рамка и същностните измерения на модерния свят. За тази цел се изясняват основните понятия, характерни за външнополитическата и международната практика във времето на модерния свят, които са центрирани върху това как се променя международния ред след създаването на Веестфарската система. Как и защо въдникват международните организация и правата (индивидуални и групови), разглеждани като елемент на тази промяна? Какви са историческите и съвременните характеристики на модерния свят.

.

прочети още
Politique internationale

Lecturers:

Asst. Prof. Georgi Prodanov, PhD
Asst. Prof. Lyubomir Stefanov, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Историческите причини за формирането на съвременните международни отношения

• Водещите проблеми на различните етапи в развитието на модерния международен ред.

2) могат:

• Да анализират процесите на формиране на международния ред в модерната епоха.

• Да анализират основните посоки в развитието на съвременните международни отношения


Prerequisites:


Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

1. Кенеди, П., Възход и падение на Великите сили, т. І и ІІ, София, 1997

2. Кенеди, П., Стратегия и дипломация 1870-1945, София,1998

3. Кисинджър, Х., Години на промяна, С., 2000.

4. Кисинджър, Х., Дипломацията, С., 1997.

5. Кисинджър, Х., Политиката, С., 2002.

6. Мирчева, Хр., Близък Изток – интереси, амбиции, конфликти /1948-1988/, С., 1998.

7. Мирчева, Хр., Глобалната конфронтация в глобалната политика /История на международните отношения 1945-1995/, С., 1999.

8. Мирчева, Хр., Съвременна история, С., 1999.

9. Най, Дж., Международните конфликти. Теория и история, София, 1998

10. Пантев, Ан., Хр. Глушков, Р. Мишев, История на новото време, Велико Търново, 1998

11. Тушар, П., Век на крайности, С., 2005

12. Хинкова, С., Дипломация и политика в международните системи “Метерних” и “Реолполитик”, Издателство на НБУ, С., 2012

13. Хинкова, С., Възникването на Двуполюсния свят, Издателство на НБУ, 2016

14. Хинкова, С., Международните отношения между двете световни войни, в сб. Научни изследвания на НБУ, София, 2010

15. Шулце, Х., Държава и нация в европейската история, София, 2002

1. Bridge, F., R. Bullen, The Great Powers and the European State System 1815-1914, London, New York, 1980

2. Butler, F., Regionalism and Integration, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

3. Carruthers, S., International History 1900-1945, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

4. Crockatt, R., The End of the Cold War, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

5. Taylor, P., The United Nations and International Organization, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

Assessment:

Тест

Практическа задача

Участие в семинар/дискусия/симулативна игра