BAEB309 Контролинг

Анотация:

Учебната дисциплина “Контролинг” е предназначена за студентите, обучаващи се в бакалавърска или магистърска степен и в нейните рамки се придобиват основни знания за контролинг концепцията и връзката и с управленския цикъл при работата на съвременните организации. Курсът е с теоретична и практическа насоченост и цели да изгради у студентите най-вече конкретни умения, които да послужат за успешното приложение и последваща работа на концепцията за контролинг.

Целта на дисциплината е:

- дава основни познания на студентите за характеристиките и специфичните особености на основите на контролинга, видовете контролинг и контролинг концепцията;

- да запознае студентите с връзката между контролинг концепцията като система за целево адаптивно управление и управлението на финансовите резултатите във фирмата;

- студентите да придобият основни умения и практически знания за организационните схеми за изграждане на контролинг-системите в съвременните организации;

Съдържанието на курса се актуализира при настъпили промени в нормативна база и др.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят: : - същността и основните характеристики на контролинг концепцията,- ролята и предназначението на контролинг концепцията в съвременните организации,- същността, мястото и задачите на контролинг концепцията, като система от управленски функции.

2) могат: :- да използват и прилагат инструментариума на контролинг концепцията,- да вземат мотивирани управленски решения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

познания за мениджмънт, макро- и микроикономика, право, информационното осигуряване, финанси, счетоводство и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Предпоставки за възникване и развитие на контролинга
 2. Същност и цел на контролинга
 3. Задачи и функции на контролинга
 4. Инструменти на контролинга Видове контролинг
 5. Контрол и контролинг
 6. Теоретични постановки и концептуални основи на контролинга
 7. Съдържание и характеристика на контролинг коцепцията
 8. Цел и функции на контролинг концепцията
 9. Сравнителен анализ между европейската и американската концепция за контролинг
 10. Място на контролинг концепцията в управлението и като управленска концепция
 11. Приложение на контролинг концепцията
 12. Информационния процес в контролинг концепцията
 13. Характеристика на контролера в организацията
 14. Задачи на контролера
 15. Презентация на курсов проект и тест

Литература по темите:

1.Симеонов О. „Контролинг, Основи на контролинга, Оперативен контролинг”, Тракия-М, София, 2004

2.Каменов К. и. Асенов А. „Бизнес-Контролинг”, НБУ, 2008

3.Хаджиева В. Контролинг концепция, НБУ, 2016

4.Р. Ман, Е. Майер. „Конролинг для за начинающих”, прев. -Варна,1995

5.Дайле А. „Практика контролинга“ –Москва-2003

6.Дитгер Хан „Планиравание и контроль. Концепция контролинга“ М. 1997

7.Карминский А. М. „Внедрение контролинга в организации“ М. 2004

8.Карминский- Фалько „ Контролинг“ М. 2006

9.Лекции