BAEB315 Икономика на Европейския съюз

Анотация:

Този курс предоставя информация за същността, принципите и структурата на Европейския съюз, европейските институции и фондовете на ЕС.

Основните цели на курса са следните:

•запознаване на студентите с начините на функциониране на Европейския съюз и европейските институции в икономическата област;

•представяне на тенденциите, проблемите и перспективите за икономическата политика на България в контекста на пълноправното членство на страната в Европейския съюз;

•изграждане на умения за анализиране на процесите, протичащи в Европейския съюз.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р
доц. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите след успешно завършване на курса ще могат:

•да анализират паричните и макроикономическите отношения между отделните страни, както и стрeмежът за създаване на зони на валутна стабилност и икономически растеж;

•да анализират как функционира европейската интеграция и по какво този модел се различава от аналогични такива в други части на световната икономика

•да прилагат знанията, придобити по време на курса, в практиката при участие в проекти.


Предварителни изисквания:
НямаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същност и еволюция на Европейския съюз
  2. Договори на ЕС
  3. Институции на ЕС
  4. Бюджет и бюджетна политика
  5. Фондове и оперативни програми
  6. Търговска политика на ЕС
  7. Единен пазар и политика в областта на конкуренцията
  8. България и Единния пазар
  9. България и политиката на сближаване (кохезионна политика)
  10. Текущо оценяване

Литература по темите:

Георгиева, Е., К. Симеонов. (2008). Европейска интеграция. Издателство Византия, София.

Хаджиниколов, Д. (2016). Европейска икономика, Издателство на УНСС.

Шикова, И. (2011). Политики на Европейския съюз, Издателство на СУ "Св. Климент Охридски".

http://europa.eu/index_bg.htm - портал на Европейския съюз на български език http://ec.europa.eu/index_en.htm - страница на Европейската комисия, икономически и финансови въпроси

http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/index_en.htm - страница на Европейската комисия за икономически и финансови въпроси, исторически документи

http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm - страница на Европейската комисия