BAEB037 Приложни финанси

Анотация:

• Курс “Приложни финанси” е въвеждащ. В него е обхваната широкоаспектната финансова проблематика в практически аспект.

• Целта на курса е да онагледи с практически примери базисните постановки на финансовата теория, дадени в курс „Въведение във финансите“. За осъществяване на тази цел в курса са предвидени значителен брой часове за практическа работа.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

1. Моделите и подходите за определяне доходността на инвестициите във финансови активи;

2. Основните характеристики на данъчното облагане в нашата страна;

3. Изменението на стойността на парите във времето.

могат:

1. Да изчисляват доходността на инвестиции във финансови активи;

2. Да начисляват ДДС и данъците върху доходите на физическите и юридическите лица;

3. Да намират бъдещата стойност на парични потоци, да намират настоящата стойност на парична сума, която ще бъде получена в бъдеще


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни икономически знания – микроикономика и макроикономика

• Знания по финанси

• Знания по математика за икономистиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. НАП. Организация на дейността на приходната администрация. Обща характеристика и организация на публичните вземания. Подоходно облагане на физическите лица. Доходи от трудови правоотношения. Облагане доходите на физическите лица от стопанска дейност и други дейности по извънтрудови правоотношения. Попълване на данъчна декларация. Корпоративно подоходно облагане. Техника на корпоративното подоходно облагане в България. Алтернативни корпоративни данъци и авансови вноски. Имуществени данъци. Нови моменти в организацията на имущественото облагане – патентен данък. Банки и банково обслужване.Банков кредит – същност и основни характеристики. Банков договор. Видове погасителни схеми при отпускане на кредит. Анализ на кредитоспособността на ФЛ. Анализ на кредитоспособността на ЮЛ. Банкова сметка. Попълване на банкови платежни документи. Депозитни и спестовни банкови продукти. Стойност на парите във времето. Намиране на бъдещата стойност.Оценяване на инвестиционни проекти.Метод на нетната настояща стойност. Метод на вътрешната норма на възвръщаемост. Инструменти на финансовите пазари – инструменти на паричния пазар и инструменти на капиталовия пазар.

Литература по темите:

Основна литература:

• Вачков, Ст. и колектив. Въведение във финансите. Варна, 2009

• Вътев, Ж., Банки и банково обслужване на икономическите агенти, В.Търново, Абагард, 2003

• Димитрова, Р. Банки и банково обслужване,С., Ромина, 2011

• Димитрова, Р. и колектив. Въведение във финансите, С., НБУ, 2019

• Калчев, Е. Данъци и данъчно облагане, С., НБУ, 2011

• Ненков, В. Данъци и приходна администрация, С., Нова звезда, 2015

• Николова, Н. Корпоративни финанси, Втора част, CIELA, С.,2007

• Петров, Г. Корпоративни финанси. Кратък курс, Тракия – М, С., 2004

• Стефанова, П.Банки и кредитно посредничество, С., Тракия – М, 2000

Средства за оценяване:

Решаване на задачи