GENB060I Макроикономика

Анотация:

Курсът по Макроикономика и икономическа политика има за цел да запознае студентите с основните макроикономически проблеми в националната икономика и в условията на глобализацията на икономическия живот и предложи научен подход към тяхното изучаване, да запознае студентите с основните макроикономически категории, процесите и явленията, които те изразяват и възможните начини за използване или коригиране на действието им от страна на държавата чрез провеждане на съответна икономическа политика. Курсът предлага базисни аналитични инструменти, които са необходими за ефективното участие на всеки в глобалния и бързо променящ се свят, в който живеем.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

следните ключови концепции:

анализ на макроикономическия кръгооборот,

макроикономически измерители – БВП, НД,

съвкупно търсене, съвкупно предлагане, макро равновесие,

държавен бюджет и фискална политика,

пари и парична политика,

заетост и безработица,

инфлация и циклично развитие,

отворена икономика и платежен баланс.

2) могат

•да се ориентират в сложните връзки и взаимозависимости на макро равнище, да разпознават и идентифицират икономическите проблеми;

•да се ориентират в различните възгледи и концепции при дискутирането на икономическите проблеми и да аргументират собствените си оценки и разбирания;

•да трансформират теоретичните знания в практически умения за анализ и изработване на собствена позиция.


Предварителни изисквания:

Да имат познания по география, история и математика от средното си образование и по микроикономика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литература по темите

Икономикс, авт. кол., изд.Тракия, 1998.

С. Ракарова, Ст. Стефанов, Принципи на макроикономиката, НБУ, 2012.

С. Ракарова, Ст. Стефанов, Пътеводител по макроикономика, НБУ, 2014.

Коландър Д., Основи на икономиката. Макроикономика, Св. Климент Охридски, С., 2001.

1.Икономиката на България и Европейският съюз, Стратегия за догонващо икономическо развитие до 2020 година., С., БАН, 2003.

2.Ойкен В., Основи на националната икономия, ЛИК, 2001.

3.Олброу М., Глобалната епоха, Обсидиан, С., 2001.

4.Сол, Крахът на глобализма и повторното изобретяване на света, Кралица Маб, 2009.

5.Старк Д., Л. Бруст, Постсоциалистически траектории, Трансформирането на политиката и собствеността в Източна Централна Европа, С., 2004.

6.Стегър М., Глобализация, Захарий Стоянов, С., 2005.

7.Стиглиц Дж., Глобализацията и недоволните от нея, Стопанство, С., 2003.

8.Стиглиц Дж., Свободното падане, ИК УНСС, С., 2011.

9.Търоу Л., Бъдещето на капитализма, Изд. "В. Люцканова", С., 2000.

10.Кейнс Дж. М., Обща теория на заетостта, лихвата и парите, Princeps, С., 2001.

11.Рикардо Д., За принципите на политическата икономия и данъчното облагане, С., 1988.

12.Pocmoy У., Стадии на икономическия растеж (The Stadies of Economic Growth), Бургас, Делфинпрес, 1993.

13.Смит А, Изследване на природата и причините за богатството на народите, С., 1983.

14.Първата глобална революция, Доклад на римския клуб, С., 1993.

15.Lipsey & Chrystal, Economics, , Oxford University Press, 2004.

16.Mankiw G., Macroeconomics, 4-th ed., New York, 2000.

17.Sloman, Economics, 6th ed., Prentice Hall, 2006.

18.Sloman, Smith, Economics Student Workbook, Prentice Hall, 2006.

Средства за оценяване:

Средства за оценяване

(1) Текуща работа по време на занятията 30%

в т.ч. домашни разработки 15

участие в дискусии 15

(2)Реферат 20%

(3) Презентация 10%

(4) Изпитни тестове – два по 20% 40%

Провеждане на текущ контрол се прави систематично на всяко занятие, като се отчита качеството на разработките и участието в дискусиите.

Рефератът, написан и оформен на базата на предварително изложени изисквания, трябва да бъде предаден до определена дата. Обсъждане и защита се провежда на съответни семинарни занятия..

Изпитът е писмен под формата на тест, съставен от открити въпроси и кратко есе по зададена тема.