BAEB035 Икономическа (бизнес) статистика

Анотация:

• Курсът основно е посветен на анализа на данни, зависещи от времето (времеви редове) от гледна точка на икономическите приложения. Разглеждат се и редица съвременни многомерни методи, които са широко използвани при построяването на социално-икономически модели (индексен и факторен анализ, множествена регресия), както и статистическия контрол на качеството. Курсът завършва с обзор на все по-често срещаните в икономическата литература методи за мета-анализ.

• Цел на курса:

o да даде на студентите концептуално разбиране на основните съвременни статистически понятия и подходи, използвани при анализа на данни, зависещи от времето.

o да въведе студентите в проблемите на многомерните модели и границите на тяхната приложимост в икономиката и мениджмънта.

o да създаде навици за самостоятелна работа с данни и използването на съвременните електронни средства (статистически пакети)

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Красимир Калинов  д-р
доц. Георги Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• да са ориентирани в терминологията, която се използва от статистиката

• да са запознати с основните теоретични положения на статистическия подход

при събирането и анализа на социално-икономически данни

2) могат:

• да разпознават практическите ситуации, в които статистическите методи биха били полезни и уместни

• да се ориентират в научната литература, която използва методите на статистиката


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни математически понятия в обема на гимназиалния курс

• Начални познания по статистика в обема на уводните статистически курсове, например BAEB034.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Калинов К., СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПОВЕДЕЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ, 3-то преработено и допълнено изд., НБУ, София, 2013.

2. Гатев К., ВЪВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКАТА. изд.ЛИА, София, 1995.

3. Съйкова Ив., С.Тодорова, СТАТИСТИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ. ИК “Люрен”, София, 1994.

4. Сигел Э., ПРАКТИЧЕСКАЯ БИЗНЕС-СТАТИСТИКА, 4-то изд., Вильямс, Москва, 2002.

5. Ханк Э., А.Дж. Райтс, Д.У. Уичърн, БИЗНЕС-ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, Вильямс, Москва, 2003.

6. Berenson M.L., D.M.Levine, BASIC BUSINESS STATISTICS: Concepts and Applications, 6th ed., Prentice Hall, New Jersey, 1996.

7. Tabachnik B.G., L.S. Fidell, USING MULTIVARIATE STATISTICS, 5th ed., Pearson Education. Inc., Boston, 2007.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 70% 70% 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20% 20%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 10% 10%

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ 50%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Студентите, които

- покажат успеваемост над 80% от тестовете

- решат самостоятелно писмените задачи

- вземат активно участие в разработването на практическата задача

ще могат да се освободят от изпита.