BAEB016 Основи на счетоводството

Анотация:

Курсът по „Счетоводството” има за цел да подготви студентите за работа с основните понятия, принципи, методи и способи, използвани в счетоводството. Той дава базата от знания за понятийния апарат, методиката, методологията и организацията на счетоводството, необходима за успешното организиране и осъществяване на счетоводството в предприятията. В него се поставят основите на курсовете „Методология на счетоводството”, „Финансово счетоводство” и др.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р
 Карина Симова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните понятия, принципи и изисквания към счетовоството.

• Характеристиката и особеностите на обекта, предмета и методологията на счетоводството.

• Основните правила, на които е подчинена организацията на счетоводството в конкретното предприятие.

2) могат:

• да разграничават счетоводната отчетност от другите клонове на стопанската отчетност;

• да характеризират и класифицират имуществото на предприятието и неговите източници на придобиване;

• да определят типовете стопански операции и процеси и влиянието им върху стойностния размер на имуществото на предприятието;

• да се познават и прилагат принципите на счетоводството;

• да характеризират и използват елементите на методологията на счетоводството – оценяване, документиране, инвентаризиране, калкулиране и сводка.

• да съставят счетоводни статии за извършвани стопански операции.

• да откриват, завеждат и приключват синтетични и аналитични счетоводни сметки.

• да изготвят регистри за хронологично счетоводно отчитане, оборотни ведомости, начален и краен счетоводен баланс.


Предварителни изисквания:
Познания по макро и микро икономика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Тема 1. Характеристика на системата на счетоводството
  2. Тема 2. Обект на счетоводството
  3. Тема 3. Принципи на счетоводството
  4. Тема 4. Методологични елементи на счетоводството
  5. Тема 5. Балансово обобщаване на информацията за счетоводните обекти.
  6. Тема 6. Система на счетоводните сметки и двойно отразяване на стопанските операции
  7. Тема 7. Текущо счетоводно отчитане
  8. Тема 8. Организация на счетоводството в предприятието

Литература по темите:

Основна литература:

1. Димитров, М., М. Павлова Теория на счетоводството, С. 2008.

2. Динев, М., К. Златарева, Теоретични основи на счетоводството, С. 2011.

3. Душанов, И., Обща теория на счетоводството, С, 2011.

4. Петров, Л. Основи на счетоводството, С. 2011

5. Стоянов, С, Камелия Савова, Обща теория на счетоводството, С. 2008.

6. Рупска, Т., Методическио ръководство по основи на счетоводството, С. 2012.

Допълнителна литература:

1. Башева, С и кол. Основи на счетоводството, С. 2008.

2. Счетоводство- основен курс- сборник задачи, Савова, К., Л. Рангелова, С. 2009.

3.Петров, Л. Основи на счетоводството, С. 2011

Средства за оценяване:

Текущата оценка се формира от две изпитни задачи и тест всяка от които с относителен дял 1/3: