SECB024 Наказателно право и наказателен процес

Анотация:

Курсът предвижда да бъдат разгледани основните въпроси на два от най-важните отрасли на публичното право в страната – тези, които са свързани с осъществяване на наказателното преследване за извършено престъпно деяние. Акцентира се на проблемите свързани с наказателноотговорните лица, понятието за престъпление, неговата обществена опасност и вината. Производството по наказателни дела се разглежда предвид системата на основните начала на наказателния процес и субектите на процесуалните отношения. Застъпени са най-важните моменти, отнасящи се до досъдебното и съдебното наказателно производство, включително особените правила в тази насока. Цел на курса е в съкратен формат да бъде представена най-важната част от материята на учебните дисциплини Наказателно право и Наказателно-процесуално право.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Ралица Костадинова  д-р
проф. Тодор Коларов  д.н.
 Сава Петров  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) имат основни познания в областта на държавната политика по борба с престъпността. Познават системата на българското наказателно право и Наказателно процесуалното право

2) могат да приложат знанията си за белезите на отделните престъпни деяния, формите и способите на престъпното посегателство и предпоставките за образуване и извършване на наказателното производство.


Предварителни изисквания:
Да имат основни познания в областта на основи на правото и конституционно право. Познания в сферата на административно право и процес са плюс.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА :

•Гиргинов, Антон. Наказателно право на Република България. Обща част. Курс лекции. Второ основно преработено и допълнено издание, София, Софи-Р, 2009.

•Гиргинов, Антон. Наказателно право на Република България. Особена част. Курс лекции. Второ основно преработено и допълнено издание, София, Софи-Р, 2005.

•Стойнов, Александър. Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека/Второ издание. С., Сиела, 2013.

• Стойнов, Александър. Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността/Второ издание. С., Сиела, 2013.

• Владимиров, Р. Костадинова, Р. Наказателно право в схеми и определения, четвърто преработено и допълнено издание, С., Сиела, 2017.

•Манев, Никола.Наказателно- процесуално право.Ръководство за студенти, С., 2016 г.

•Чинова, Маргарита, Досъдебното производство по НПК /Теория и практика/, С., Сиела, 2013.

Средства за оценяване: