SECB011 Сигурността на малката държава

Анотация:

Цел на курса: да подготви студентите по проблемите на сигурността на малката държава в средата за сигурност в новия 21 век, основните аспекти от дейността на организациите от системата за национална сигурност, техните действия в контекста на демократичното политическо управление, публичната администрация от европейски тип и условията на гражданското общество в България.

Задачи на курса: да разкрие съвременните измерения на системата за сигурност на малката държава в контекста на демократичната политическа система и нейните ценности; да запознае обучаемите с основни положения на теорията и практиката на управлението на системата за национална сигурност в нейните политически, административни и граждански измерения; да предложи система от методически подходи за управление на процесите за трансформация на сектора за сигурност.

Методика: курсът започва с преглед на концепцията за сигурност на малката държава, разглежда елементите и инструментите на държавната мощ на малката държава и методите за нейната оценка; преминава през анализ на динамично променящата се външна и вътрешна среда за сигурност; завършва с анализ на съществуващите модели за разработване на стратегия за национална сигурност и представя модел за разработване стратегия за национална сигурност на малка държава.; обсъждат се конкретни казуси.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Георги Бахчеванов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1) знаят:

" същността, съдържанието и особеностите на извършващите се в света глобални промени, новите политически реалности и мястото на Република България в тях; източниците на конфликти в съвременния свят, глобални предизвикателства към сигурността, субектите на конфликти и тенденциите на тяхната еволюция; концепциите и моделите на международната политика, системите за сигурност и стратегиите за национална сигурност; съдържанието и еволюцията на възгледите за националните и международни политически системи,

" принципите, нормативната основа и подходите за работа в политическата среда, основните принципи за изграждане на система за стратегическо ръководство, командване и управление на сигурността, същност и съдържание на ситуационното управление; системата за национална сигурност, процесите на планиране и вземане на решения в нея, формулиране на стратегия за национална сигурност, взаимодействие между институциите при осигуряване и изпълнение на решения в сферата на националната сигурност на Република България, идеологията на националните документи регламентиращи сигурността и отбраната;

" тенденциите по отношение на сферата на политиката за национална сигурност в развитите демократични страни и страните в преход - изследване на казуси;

" проблемите на организационното изграждане и развитие на системата за национална сигурност в Р. България през време на преход и при присъединяването към НАТО и ЕС.

2) могат да:

" мислят творчески, критично и стратегически;

" обективно, точно и достоверно да оценяват ситуациите в средата на гражданско-военните отношения;

" изработват своевременно нови оригинални (творчески) варианти на решения в сферата на демократичния контрол;

" работят ефикасно в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации (многофункционалност);

" управляват промените, ефикасно трансформирайки идеите, концепциите и доктрините в дела (градивност и целенасоченост);

" ефективно да комуникират идеи, възгледи и концепции (писмено и вербално) и мотивират колективи, организации и общественото мнение за подкрепа на избраната стратегия на поведение;

" постигат самоусъвършенстване и развитие на своя характер и умения чрез самоподготовка и вътрешен самоконтрол;

" конструират и реконструират възглед за бъдещето на държавата и планирането на нейната сигурност.


Предварителни изисквания:
Студентите да са изучили природата на политическото управление при демокрацията, да познават политическата система на България, да са изучили принципите на гражданското общество.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основни характеристики на малката държава Л 2 Категории съвременни държави степенувани по сила и възможности Л 3 Основни характеристики на държавната мощ Л 4 Модел за оценка националната мощ на малката държава. Л 5 Оценка държавната мощ на държавите от Югоизточна Европа П 6 Стратегически анализ и оценка на общата външна среда за сигурност. Л 7 Стратегически анализ и оценка на специфичната външна среда за сигурност. Л 8 Стратегически анализ и оценка на общата вътрешна среда за сигурност. Л 9 Стратегически анализ и оценка на специфичната вътрешна среда за сигурност. Л 10 Модел за стратегическа оценка на средата за сигурност П 11 Стратегия за сигурност – процеси и структури Л 12 Основни променливи използвани при разработване на стратегия за сигурност Л 13 Съществуващи модели за разработване на стратегия за сигурност Л 14 Модел за разработване на стратегия за сигурност на малка държава Л 15 Разработване вариант на стратегия за сигурност на Република България С

Литература по темите:

Основни литературни източници

1. Валери Рачев, Георги Бахчеванов, и колектив "Национална и международна сигурност", С. ВИ, 2005

2. Георги Бахчеванов и колектив, "Информационно общество: концепции, перспективи, сигурност. С., Софттрейд, 2004

3. Николай Слатински, "Измерения на сигурността", С., Парадигма, 2002

Допълнителни литературни източници

1.Дарендорф, Р. Размисли върху революцията в Европа. С., 1992

2.Дарендорф, Р. Съвременният социален конфликт. С., 1993

3.Джоузеф С. Най, "Международните конфликти", С., 1998 г.

4.Драганов, Д. Политическите системи на ХХ век. С., 1998

5.Дюфур, Жан-Луи, М.Ваис. Войната през ХХ век. С., 1999.

6.Bartlet, Henry C., G Paul Holman,, Jr., and Timothy C. Somes. "The art of Strategy and force Planning." . Newport, Naval War College Press, 1997.

7.David Jablonsky. National Power. Parameters.1997 № 1, стр. 44- 54;

8. Daniel Nelson "Beyond Defense Planning." UP,2002.

Средства за оценяване: