GENB016 Основи на правото

Анотация:

В процеса на обучение студентите получават академична и образователна подготовка относно най-общите проявления на правото в съвременния живот, овладяват основите на правото като наука и практическата му приложимост в действителността. Целите на курса са:

• Да обогати общата правна култура на студентите, като проследи историята на държавата, правото и правната наука от древността до наши дни.

• Да изясни отличителните белези на правната система и различните видове източници на правото.

• Да коментира характеристиките и особеностите на правните субекти – физически лица, юридически лица, държавата и международните организации.

• Да представи системата на държавните органи в Р България, тяхната структура, компетенции и актове, които издават.

• Да изясни механизмa на правно регулиране, чрез представяне на основните институти на правото, като правна норма, юридически факт и правно отношение.

• Да запознае студентите с основните гражданско- правни отрасли и със защитата на субективните права.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Петя Неделева  д-р
проф. Веселина Манева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

спешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• значението на основни термини и понятия от областта на правото;

• общите принципи на действащата в Република България правна система;

• видовете правни отрасли и правни институти

2) могат:

• да осмислят и да тълкуват съдържанието на основни юридически актове;


Предварителни изисквания:
Студентите е необходимо да имат добра подготовка по история и философия, придобита от средната образователна степен.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Историческо възникване и развитие на държавата и правото. Историческо възникване и развитие на българската държава и право.
 2. Понятие за държава.
 3. Понятие за правна система. Видове правни системи.
 4. Източник на правото.
 5. Конституцията на Р България като източник на правото. Конституционно развитие на Р България.
 6. Структура и принципи на Конституцията. Конституционни права и задължения на гражданите.
 7. Държавни органи на Р България. Народно събрание- избор, правомощия. Имунитет на народния представител. Законодателен процес. ПОСЕЩЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
 8. Президент на републиката. Избор. Правомощия. Вето на президента. Снемане на политическото доверие от държавния глава.
 9. Министерски съвет.Конституиране на правителството. Правомощия. Парламентарна отговорност на правителството. Прекратяване на правомощията на Министерския съвет.
 10. Органи на местно самоуправление и на местна власт.
 11. Олгани на съдебната власт.
 12. Конституционен съд. Омбудсман на Р България. Актове.
 13. Ред за изменение и допълнение на Конституцията. Избор на Велико народно събрание.
 14. Законът като основен източник на правото. Подзаконовите нормативни актове като източник на правото. Международните договори и другите източници на правото: съдебната практика, правният обичай, договорите, вътрешните правила в международните организации, правната доктрина. Т Е С Т
 15. Правна норма.
 16. Принципи на правото.
 17. Юридически факт. Фактически състав.
 18. Правни презумпции и фикции.
 19. Правно отношение.
 20. Понятие за субект на правото: физически лица, юридически лица, държавата и международните организации.
 21. Физическото лице като субект на правото.
 22. Юридическото лице като субект на правото. /търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, политически партии, кооперации, ВУ, общини и др./ ПРЕЗЕНТАЦИИ
 23. Държавата като субект на правото. Международните организации като субект на правото. Т Е С Т
 24. Основи на публичното право. Основи на административното право. Основи на финансовото право.
 25. Основи на гражданското право- основни институти на гражданското право /представителство, правни сделки, срокове/.
 26. Основи на вещното право.
 27. Понятие за облигационно отношение. Общо учение за договорите. Видове договори. Търговски сделки.
 28. Семейно и наследствено право.
 29. Понятие за Наказателно право.
 30. Защита на субективните права. Гражданскоправна, наказателноправна и административноправна защита.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Боянов, Г. Основи на гражданското право, С., 2011„

• Ланджев, Б., Основи на правото, НБУ, С., 2008;

• Хаджолян, М., Основи на правото, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2010.

Средства за оценяване:

ОЦЕНКАТА за курса се формира от тест, от домашна работа, презентация и от дискусии по време на лекциите. С тази оценка студентите могат се освободят от финален изпит в сесията.