GENB014 Политология

Анотация:

Курсът е уводен. Представя основни понятия и елементи на политологията като политика, държава, политически режим, политическа култура, политически партии, политическо поведение, публични политики, европейска интеграция и международни отношения.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
гл. ас. Иван Начев  д-р
проф. Анна Кръстева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите, успешно завършили курса, ще могат:

1. Да дефинират основните понятия на политическата наука.

2. Да идентифицират политическите проблеми.

3. Да резюмират текстове в областта на политическата наука.

4. Да четат с разбиране теоретични текстове.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Политическата наука: имаме ли основание да се интересуваме от политиката?
 2. Политиката: как да различаваме политическото от неполитическото?
 3. Политическата система: кой е по-добрият политически режим?
 4. Държавата: необходима ли е държавата?
 5. Устройството на държавата: кои са институциите на демократичната държава?
 6. Публичните политики и публичната администрация: как различаваме политиката от управлението?
 7. Гражданското общество: различно ли е гражданското от политическото?
 8. Политическият конфликт: може ли да има общество без конфликти?
 9. Политическите идеологии: имаме ли нужда от политически проекти?
 10. Политическите партии: нужни ли са политическите партии?
 11. Политическа култура: как определям себе си в политическия живот?
 12. Политическото поведение: как действаме в политиката?
 13. Изборите и референдумите: винаги ли са демократични изборите с мнозинство?
 14. Политическа комуникация: всесилно ли е общественото мнение?
 15. Политическият преход: какво се промени след 1989 г.?
 16. Европейската интеграция: имаме ли нужда от ЕС?
 17. 8 семинара със студентски презентации: - какви са политическите предразсъдъци? - може ли да има тирания на мнозинството? - политическото насилие (какво е Холокостът?) - какво се случи в политиката през изтеклата година? - Има ли избор на изборите? - Умеят ли политиците да убеждават? - Как да подобрим демокрацията? - Какво ще стане с ЕС?
 18. 4 контролни работи, по 2 на семестър.
 19. 2 семестриални теста.

Литература по темите:

Публикации на НБУ:

Кръстева А. (съст) Българският политик: щрихи към портрета. София: НБУ, 2010.

Кръстева А. и А.Тодоров (съст) Избори 2009: европейски, парламентарни, кметски. София:НБУ,2010.

Кръстева А. и А.Тодоров (съст) Местни избори 2007. София: НБУ, 2008.

Кръстева А. и А. Тодоров (съст.) Конфликти, доверие, демокрация. С.: НБУ, 2005.

Кръстева А. и А. Тодоров (съст.) Глобализацията и новите граници на политическото. С.:

НБУ, 2005.

Основна:

• Минчо Семов, Теория на политиката. Софи-Р, София, 2000. Част Втора, Глава втора: Същност на политическия процес

• Жорж Баландие. Политическа антропология. Жеинифер Хикс, София 2000. Глава втора. Сферата на политическото.

• Бенжамен Констан, Увод в конституционната политика. Кама, София 2003, За свободата на древните сравнена със свободата на модерните народи.

• Макс Вебер. Социология на господството. София, Типове господство. 1.Легитимност. С.63-66.

• Карасимеонов, Георги, Политика и политически институции, София, 1997, Раздел първи: Политически институции и политически отношения

• Робърт Дал, За демокрацията, София, 1999. Глава 4. Що е демокрация? Глава 5. Защо демокрация?

• Алексис дьо Токвил. За демокрацията в Америка. Гл. III Общественото устройство на англо-американците.

• Антоний Тодоров, Сп. Политически изследвания, София, 1995, кн.3, Трудностите пред гражданското общество.

• Добрин Канев, Гражданското общество и правата на личността, София, 1998, Противоречията на гражданското общество в България и свободата на личността

• Джовани Сартори, Теория на демокрацията, София, 1992, кн.1, гл.5 Управлявана демокрация и управляваща демокрация

• Ален Турен, Що е демокрация? София 1996

• Джон Кийн. Гражданското общество. С.ЛИК 2002, Публичност, с.177-185.

• Антъни Смит. Националната идентичност. Кралица Маб, София, 2000. Глава 5. Нация по план?

Допълнителна литература:

• Баджаков М. Политика. Благоевград, 2004.

• Близнашки Г. Принципи на парламентарното управление. С.1999.

• Бонифас П. Съвременната геополитика. С. Кама, 2007.

• Горанов Г. Политика и общество. С.1990.

• Дал Р. Съвременният политически анализ. С.1996.

• Дарендорф Р. Модерният политически конфликт.

• Дюверже М. Социология на политиката. С.1999.

• Карасимеонов Г. Политика и политически институции. С.1997.

• Костел Е. Съвременната геополитика. С.1999.

• Митев Т. Основи на политическата наука. С.2001

• Политология. Учебник за студентите от УНСС. Г.Янков и др. С.1997 (I изд., С.1992, II изд., С.1993).

• Семов, М. Политология. С.1993.

• Семов М. Теория на политиката. С.2000.

• Тодоров А. Модерната политическа мисъл. С. Планета 3, НБУ, 2001.

• Тодоров А. Политическият живот в България 1990-2005. С. Изток-Запад, 2005.

• Тодоров А. Граждани, партии, избори: България 1879-2009. С. Изток-Запад, 2010.

• Фотев Г. Граници на политическото. С.2003.

Средства за оценяване:

- Тест - 40%

- Контролни работи - 40%

- Самостоятелни работи (есе, презентация, реферат) - 20%