MALM336 Стажантска практика по английски език

Анотация:

Преддипломният педагогически стаж трябва да доразвие и усъвършенства педагогическите компетентности на студентите, необходими за професионалната им реализация като филолози-учители по чужд език в избраната от тях специализация.

Курсът цели:

• да даде възможност на студентите да приложат на практика придобитите знания от курса по методика на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище (в избраната от тях степен);

• да направи прехода от теорията към професионалната практиката по-плавен и безболезнен;

• да развие у студентите практически умения и навици за работа в класната стая;

• да развие умения за критичен анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

С оглед на тези цели курсът предполага следните форми на учебна работа:

• структурирано наблюдение и анализ на учебни занятия в избран учебен контекст (за студентите, които имат педагогическа правоспособност, стажът може да кореспондира с избраната от студента специализация - напр. РЧЕО или преподаване на предметни знания /по биология или химия/ на чужд език);

• подготовка на уроци (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва наблюдение на класа и ментора в час, подготовка за урока, написване на урочен план);

• провеждане на поредица от самостоятелни учебни занятия в конкретен учебен контекст;

• самоанализ и обсъждане на изнесените уроци под ръководството на методик и/или ментор с цел професионално израстване и развитие на педагогическата компетентност (предполага активност от страна на студентите по време на дискусиите и подготовка на писмен критичен анализ и самооценка на проведения урок).

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

ас. Сияна Харизанова  
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

• съвременните тенденции в методика на чуждоезиковото обучение;

• основните компоненти на учебния процес по чужд език, нормативните документи, задачите на учителя в обучението;

• отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение в съответната степен на българското общообразователно училище.

2) могат:

• да прилагат творчески придобитите знания и умения за преподаване на чуждия език и управление на учебния процес в конкретен учебен контекст;

• да планират поредица от учебни занятия по чужд език за постигане на конкретни учебни резултати;

• да адаптират учебния комплекс по чужд език и да го допълват с целесъобразни учебни дейности, при необходимост;

• да изследват конкретни методически проблеми на работното място и да вземат бързи и добре обосновани решения за повишаване на ефективността на процеса на обучение;

• да подлагат на конструктивен анализ собствените педагогически практики;

• умело да направляват собственото си професионално развитие на база почерпения опит.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по английски език на ниво С1 (и по-високо) по Европейската езикова рамка;

• задълбочени познания по педагогика/дидактика и методика на ЧЕО.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Подготовка за педагогическия стаж (изисква активност от страна на студентите и включва наблюдение на класа и базовия учител в час, запознаване с учебната документация и използвания учебен комплект)
  2. Преподаване - изнасяне на 10 урока /екипно или самостоятелно/ в базовото училище, в това число планиране на учебното занятие (написване на урочен план) и обсъждане на изнесения урок под ръководството на методик и/или ментор с цел професионално израстване и развитие на педагогическата компетентност.
  3. Практико-приложен изпит - изнасяне на открит урок в базовото училище (по предварително подготвен урочен план) и рефлективен самоанализ на демонстрираните професионални умения

Литература по темите:

Основна:

1. Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Newby, D. et al. (2007) European Portfolio for Student Teachers of Languages: а reflection tool for language teacher education, Graz: Council of Europe

Допълнителна:

1. Димитрова-Гюзелева, С. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Изд. на НБУ и “Селекта”

2. Ellis, G. and Sinclair, B. (1989) Learning to Learn English: A Course in Learner Training. Cambridge: Cambridge University Press

3. Gower, R. and Waters, S. (1983) Teaching practice handbook. Oxford: Heinemann

4. Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (third edition, completely revised and updated). London: Longman Pearson Education Limited

5. Larsen-Freeman, D. (1986) Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press

6. Richards, J. C. and Rogers, T. S. (1986) Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press

7. Scriverner, J. (1994) Learning Teaching. Oxford: Heinemann

8. Parrott, M. (1993) Tasks for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press

9. Wajnryb, R. (1992) Classroom observation tasks. Cambridge: Cambridge University Press

10. Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching, Practice and Theory, Cambridge: Cambridge University Press

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

- всяко занятие се наблюдава и обсъжда с ментора / базовия учител на класа, който в края на стажа представя писмен доклад с оценка за представянето на студента;

- откритият урок се договаря с методика и обикновено се провежда в края на периода за учебен педагогически стаж на конкретния студент;

- портфолиото – с урочните планове и писмената самооценка за проведените занятия – се предава в края на стажа.