MALM018 Тенденции в обучението по чуждоезичната литература (на български език)

Анотация:

Курсът дава начални теоретични познания и практически умения в преподаването и използването на чуждоезична художествена литература в чуждоезиковото (профилирано и непрофилирано) обучение. Разглеждат се целите на преподаването и използването на литература / художествени текстове в зависимост от характеристиките на обучаваните (възраст, езиково ниво, образователен контекст, интересии др.). Представят се актуални тенденции и популярни концепции за работа с художествен текст, повлияни, например, от комуникативния, междукултурния или дейностно ориентирания подход в чуждоезиковото обучение. Обсъждат се критерии за подбор на текстове, междупредметни връзки, проблеми на изграждането на езикова, културна и литературна компетентност и др. Заедно с лекциите, основна форма на работа в курса са практическите занятия. В тях студентите се запознават с учебна документация, учебници и учебни материали и изпробват задачи и модели за работа с литературни произведения – първоначално от перспективата на изучаващите чужд език, а след това – и от перспективата на преподавателя.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни тенденции в преподаването и използването на художествена литература за целите на чуждоезиковото обучение;

• Разнообразни модели и видове задачи за работа с художествен текст;

• Критерии за подбор на текстове;

• Текстови разновидности и методически препоръки за работа с тях;

• Публикации, методически пособия и учебни материали за преподаване на чуждоезична; художествена литература или работа с художествени текстове.

2) могат:

• Да подбират подходящи художествени текстове в зависимост от характеристиките и потребностите на конкретни групи обучавани;

• Да поставят правилно учебни цели на използване или преподаване на литература в зависимост от групата обучавани и образователния контекст;

• Да използват подходящи методи за работа с текст и за преподаване на чуждоезична литература;

• Да използват публикации и методически пособия за самоподготовка и повишаване на професионалните си умения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Ниво на компетентност по съответния чужд език,който те (ще) преподават - В2-С1 или по-високо

• Основни познания по литературата на изучавания /преподавания език (епохи, автори, произведения)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Мястото на художествената литература в обучението по чужд език – исторически преглед Основания за използване на художествените текстове в ЧЕО Понятието «художествена литература» и «художествен текст» в методиката на ЧЕО. Особености на художествените текстове. Понятието «текст» в широк смисъл.
 2. Цели и задачи на преподаването на литература и работата с художествени произведения в различни целеви и възрастови групи.
 3. Умението четене. Представата за добрия читател. Особености на четенето на чуждоезична художествена литература.
 4. Съвременни методически концепции за използване на художествени текстове в обучението: 1. Комуникативен подход. Етапи на работа с художествени текстове - структура на урочната единица 2. Подходи за насърчаване на активността на учениците: Продуктивно ориентирана работа с текст • Дейностен подход • Проектна работа • Драма-педагогика
 5. 1. Работа с художествени текстове и междукултурно общуване 2. Работа с художествени текстове и обучение по странознание 3. Работа с художествени текстове с фокус върху литературността
 6. Електронните медии в преподаването на художествена литература – източници, предназначение, примери
 7. Критерии за подбор на текстове. Текстови разновидности и жанрове
 8. Видове учебни материали за работа с художествени текстове в обучението по английски, немски, френски, испански и други чужди езици за различни целеви и възрастови групи.
 9. "Чужд език чрез литература" - опит за създаване на цялостна програма за отделен курс / самостоятелен модул в рамките на чуждоезиковия курс
 10. Адаптиране и дидактизиране на литературен откъс за целите на ЧЕО
 11. Практически задачи на студентите: Симулация - преподаване на урок, включващ работа с художествен текст и рефлективен анализ

Литература по темите:

Основна

# Савова, Е., (2015), Художествените текстове в обучението по немски език като чужд, София: Фарго;

# Dimitrova-Gjuzeleva, S. (2015) "Getting Students Lit-up: Teaching English through Literature", В: Годишник на Департамент "Англицистика", НБУ за 2015 [http://ebox.nbu.bg/englishstudies2015/], с. 19-37

1. Alexander, L.G. (1967). New Concept English. London: Longman.

2. Brumfit, C. and Carter, R., eds. (1986). Literature and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

3. Carter, R. & Nash, W. (1995) Seeing through Language, Blackwell

4. Collie, J. and Slater, S., eds. (1987). Literature in the Language Classroom: A Resource Book of Ideas and Activities. Cambridge: Cambridge University Press

5. Lazar, G. (1993). Literature and Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press

6. McRae, J. (1994). Literature with a small 'l'. London: Macmillan Education

7. Thompson, E. et al. (ed.) (1991) Prentice Hall Literature: The English Tradition, New Jersey: Prentice Hall

Допълнителна

• Carter, R. and Long, M., eds. (1991). Teaching Literature. London: Longman.

• Coady, J. (1997). “L2 vocabulary acquisition through extensive reading”. In: J. Coady and T. Huckin (eds). Second Language Vocabulary Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 225-237.

• Coulthard, M. (ed.) (1994) Advances in Written Text Analysis, London: Routledge

• Duff, A. and Maley, A. (1990). Literature. Oxford: Oxford University Press.

• Gray, J. (2002) "The global coursebook in English language teaching". In Block, D. and and Cameron, Deborah (Eds.) (2002) Globalization and Language Teaching. London: Routledge, pp. 151-167.

• Haliday, M. A. K. & Hasan, R. (1990) Language, Context and Text: Aspects of Language in a social-semiotic perspective, Oxford: Oxford University Press

• Hasan, R. (1989) Linguistics, Language and Verbal Act, Oxford: Oxford University Press

• Hişmanoğlu, M. (2005). "Teaching English through literature". Journal of Language and Linguistic Studies 1 (1): 53-66.

• Krashen, S. (1989). “We acquire vocabulary and spelling by reading: additional evidence for the Input Hypothesis”. The Modern Language Journal 73 (4): 440-464.

• O'Connell, F. (2009). Get lit up: literature as a teacher's best friend. Retrieved from http://www.teachingenglish.org.uk/article/get-lit-literature-a-teachers-best-friend.

• Teaching English Editor (2014). Using literature - an introduction. Retrieved from http://www.teachingenglish.org.uk/article/using-literature-introduction.

• Richards, J.C. and Rodgers, T.S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

• Sage, H. (1987). Incorporating Literature in ESL Instruction. New Jersey: Prentice-Hall.

• Widdowson, H.G. (1983). “H.G. Widdowson on Literature and ELT”. Talking Shop, ELT Journal 37(1): 30-35.

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

- ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА – План на учебно занятие по чужд език с използване на художествен текст и симулация - преподаване на урока, включващ работа с художествен текст

- ПОРТФОЛИО - Представяне на предварително проучени учебни материали – разработки на уроци с художествени текстове от учебни комплекси и пособия, електронни източници и др.