EHDM036 Стаж

Анотация:

Курсът цели да подгитви магитрите, обучавани в НБУ, за разработка и представяне на необходимата дизайнерска документация при защита на идеен дизайнерски проект.

прочети още
Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

проф. Борис Сергинов  д-р
доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ:Методиката на дизайнерското проектиране.

Теоретичната основа касаеща проекти за експозицинен дизайн.

МОГАТ:Да реализират проекти за експозицинен дизайн


Предварителни изисквания:
Добри възможности за разработка,визуализиране и защита на дизайнерски проект. Познания по методология на дизайна, етапи и средства за проектиране и техническо и ергономично осигуряване на проекта.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Разработка на пълен проект за дипломна защита - тематичен план; основни планове - основа, подиуми, тавани; разпределение; зониране; осветление; ходови линии; разрези; разгъвки; погледи; детайли; продуктов дизайн; 3D визуализации; обяснителни записки; спецификация; работни чертежи.

Литература по темите:

доц.Гето Пенов,,Учебник по ергономия "- ,,Наука и изкуство"-1976 г.

проф.Румен Райчев,,Структурна комбинаторика"-,,,Терзиев и синове"Едем-21, 1995 г., София.

проф.Румен Райчев,,,Цветовете в изкуството" - ИК ЛИК-2005г.

Райчев, Румен. Цветовете в изкуството. София, Изд. „Лик”, 2005.

Попов, Иван. проф. арх. Въведение в архитектурното проектиране.Изд. Техника, София 1973 г.

Коновър, Тиъдър. Райън, Уилям. Графичната комуникация днес, част 1. Изд. DuoDesign, 2008.