EHDM031 Експозиционен дизайн на музейни и изложбени пространства

Анотация:

Дисциплината запознава студентите с начините и средствата за организация и дизайн на музейни експозиции, художествени галерии, изложбени пространства и експозиционни площи. Дава познания за етапите на проектирането на експозиционен дизайн. Запознава с основните принципи на формоизграждане на експозиции. Изучават се всички основни изложбени и музейни експозиционни системи и тяхното приложение. Запознава студентите с възможностите за свободно изграждане на пространствени форми и обеми в експозиционните пространства и връзката им с интериорната графика, приложната графика и визуалната комуникация. Запознава с основните материали и конструктивни елементи използвани в съвременните музейни експозиции.

прочети още
Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

 Ралица Кацова  д-р
доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да организират проектантската част на музейни експозиции, художествени галерии, изложбени пространства и площи.

2) могат:

• Да проектират музейни експозиции, художествени галерии, изложбени пространства и площи


Предварителни изисквания:
Базисни познания по архитектурно чертане, графичен дизайн, 3D компютърно моделиране

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в дисциплината – Задание за две семестриални задачи – цялостен идеен проект за музейна експозиция.
 2. Кратка история на възникването на съвременните експозиции
 3. Основни принципи и етапи в проектирането на експозиционния дизайн
 4. Видове музеи – архитектурни паметници на културата в интериорни и екстериорни пространства;
 5. Видове музеи – корпоративни музеи
 6. Видове музеи – тематични музеи - исторически, етнографски, национални, предметни, на личности и т.н.
 7. Видове музеи – съвременни музеи.
 8. Конферанс и текущо оценяване на първа задача
 9. Съвременните технологии в музейните експозиции
 10. Музеи и изложби с временен характер
 11. Музеи и изложби с постоянен характер
 12. Системи за аранжиране на експонати – подиуми, практикабли, витрини. Видове витрини. Ергономия в музейните и изложбени пространства.
 13. Цветови климат и осветление в музейните и изложбени експозиции. Видове осветление – естествена дневна светлина, работно дифузно осветление, насочено (точково) осветление, художествено осветление.
 14. Графичния дизайн в музейните експозиции.
 15. Конферанс и текущо оценяване на втора задача

Литература по темите:

• Недков Симеон, Музеи и музеология, 1998 г.

• Недков Симеон, Музеи на открито, 2000 г.

• Dernie David, Exhibition Design, 2006 г.

• проф. Райчев Румен, Структурна комбинаторика, 1991 г.,

• проф. Петров Георги, Дизайн пространствено оформление, 1995 г.