PCOM018 Лобиране и лобистки практики

Анотация:

Основната цел на курса е да запознае студентите с теоретичните и практически аспекти на лобирането в демократичните политически системи, в т. ч. и тази на Европейския съюз. Курсът предлага както преглед на действащите правни рамки, регламентиращи основни аспекти на лобистката дейност в сравнителна

перспектива, така и специфичен прочит на различните модели на лобистки практики през призмата на стратегическото целеполагане, организационните ресурси и инструментите за въздействие.

Курсът е практически ориентиран към разбиране на стратегическите залози в планиране и провеждане на лобистки практики в рамките на легитимните управленски процеси в България и ЕС.

прочети още
Политически комуникации

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? Кои са основните параметри на легитимната лобистка дейност в български и европейски контекст

? Кои са основните адресати, актьори и техники на лобирането в сравнителна перспектива

2) могат:

? Да анализират основни параметри на лобистките практики в контекст

? Да изграждат практическа стратегия за лобиране в полза на основни категории интереси/клиенти


Предварителни изисквания:
НЯМА

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Лобирането в контекст: Понятие за лобиране. История на лобистката дейност.
 2. Правна рамка на лобистката дейност: нормативни дефицити и практически измерения
 3. Основни актьори на полето на лабизма в национален и международен контекст
 4. Стратегия и тактика на лобистката дейност; основни ресурси и инструменти
 5. Типология на лобистките практики според обекта на въздействие
 6. Типология на лобистките практики според конкретната цел: обществени срещу частни интереси
 7. Лобиране в национален политически контекст: надграждане на PR техники с инструментариума на ефективното лобиране
 8. Лобистките практики в европейски контекст
 9. Ситуационен анализ на основните актьори по конкретен лобистки казус в български контекст
 10. Ситуационен анализ на основните актьори по конкретен лобистки казус в европейски контекст
 11. Изграждане на лобистка стратегия в полза на граждански
 12. Изграждане на лобистка стратегия в полза на корпоративни интереси
 13. Изграждане на лобистка стратегия в полза на териториални интереси в европейски контекст
 14. Изграждане на лобистка стратегия в полза на национални интереси в европейски контекст
 15. ОБОБЩЕНИЕ

Литература по темите:

Ринус ван Схенделен (2010), Макиавели в Брюксел. Изкуството на лобиране в ЕС, Дипломатически институт на

МВнР, София

Ситарска, Д. (2007), Регламентиране на лобистката дейност в България, в: Лобиране и лобистки практики, Институт

за икономическа политика, София,

Христова-Вълчева, К. и Тонева-Методиева, Л. (2014) Лобирането в България: интереси, влияние, политика,

Асоциация „Прозрачност без граници“, София

Hristova-Valtcheva, K. (2012) Bulgarien: Zivilgesellschaft, Verbande und Politik , pp. 75-101 in : Werner Reutter (Hrsg.),

(2012) Verbande und Interessengroppen in den Landern des EU, Wiesbaden

Христова-Вълчева, К. (2007) Европейският модел на лобиране: представителство на интереси в ЕС, в: “Лобиране и

лобистки практики”, Институт по икономическа политика, София 2007, стр. 68 – 81

Alter, R., 2010. Clearer lobbying for cleaner policymaking. [Online] Available

at:http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/3254/Clearer_lobbying_for_cleaner_policymaking.html

Beth L. Leech, Frank R. Baumgartner & Timothy La Pira (2002), The Demand Side of Lobbying: Government Attention and

the Mobilization of Organized Interests, Midwest Political Science Association;

Connor McGrath, (2005) Towards a lobbying profession. Journal of Public Affairs, 5,124-135.

David Nelson (2011), How Do Interest Groups Set Their Lobbying Agendas?, University of Wisconsin-Madison,

https://apw.polisci.wisc.edu/archives/Nelson_Dave_How_Do_Interest_Groups_Set_Their_Lobbying_Agendas.pdf

Kati Tusinski Berg (2009), Finding Connections between Lobbying, Public Relations and Advocacy, Public Relations Journal

Vol. 3, No. 3, Summer 2009

Washingtonpost.com. 2005. Lobbyist Jack Abramoff — A Washington Post Special Report. [online] Available

at: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/linkset/2005/06/22/LI2005062200936.html

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В КУРСОВ ПРОЕКТ - 50%

ТЕСТ - 50%