PCOM015 Имиджмейкинг

Анотация:

Лекционният курс си поставя за цел да предостави на студентите необходимата информация и знания за историческото развитие и основните модели на комуникационната теория и практика, медиите и връзки с обществеността, както и да формира у тях собствени нагласи и рефлекси в създаването и търсенето на подходящи спрямо заданията, целта и обстановката успешни практики.

Курсът се състои от 30 академични часа, които представляват различни форми на учебна натовареност:

• Различни аспекти, засягащи връзката между политиката и медиите в исторически и теоретичен план – 26 часа;

• Дискусионен форум, в който студентите следва да приложат интерпретативни умения към проблемите на функционирането на политическото в медиите – 4 часа.

Формиране на оценката – комплексно. От една страна се проверяват теоретичните познания и подготовка на студентите чрез тест. От друга – активността и качеството на участие в дискусионния форум. Основните критерии за оценката са:

• Придобит минимум познания на различните интерпретативни гледни точки към политическите функции на медиите;

• Познания за различните техники и технологии на политическо действие чрез масовата комуникация;

• Практически умения за работа в сферата на политическата комуникация в различни условия – кампания, текуща дейност в партии и институции, медиапланиране и др.;

• Аналитични възможности за интерпретация на медийни политически съобщения.

прочети още
Политически комуникации

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да владеят основните категории и понятия на теорията на политическата комуникация.

• Да могат да "четат" и интерпретират смисъла на медийните политически съобщения.

• Да знаят положителните и отрицателни ефекти при използването на отделните методи и методики за анализ на медийни съобщения.

2) могат:

• Да умеят да прилагат познанията си по политически комуникации при използване на конструиране на комуникационни стратегии, анализът им и прилагането на различни техники на манипулации.

• Да придобият минимални умения за работа като медийни консултанти и имиджмейкъри на политици.

• Да придобият умения за работа като политически коментатори.
Предварителни изисквания:
Студенти с интереси в областите на масовите комуникации, маркетинга, социологията, икономиката, визуалните изкуства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Тицин, Найо (2006). Найо Тицин представя: Иван Костов – отговори. Медиен образ от март 2002 до април 2006., С., Сиела.

2. Стоянов, Росен К. (2009). Конфликтен дискурс, масмедии и политика, С., НБУ.

3. Стоянов, Росен К. (2011). Медиа бележки, С., НБУ.

4. Стоянов, Росен К. (2016). Комуникационна демокрация, С., НБУ.

5. Стоянов, Росен К. (2016). Политически комуникационни практики, С., НБУ.

6. Медиите и политиката. (2011). Съст. Г. Лозанов, Орл. Спасов. С., Фондация „Медийна демокрация” и Фондация „Конрад Аденауер”.

Средства за оценяване:

Две курсови работи и една презентация.