TCMM024 Синтез, дизайн и моделиране на системи

Анотация:

Курсът се провежда в рамките на 30 часа, като студентите под ръководството на преподавател в компютърна лаборатория с помощта на програмен продукт Matlab и Communication Toolbox ще разработват конкретни практически задачи от областта на Телекомуникациите. Практическите задачи ще съдържат създаване на симулационни модели на техническа система за изследване, демонстрация и анализ.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

проф. Пламен Цветков  д-р
доц. Георги Илиев  д-р
доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Да изгради малък но достатъчен практически опит в работата и използването на конкретни програмни среди за симулиране и анализ.

• Да даде базови познания относно моделирането, симулацията и анализа на аналогови и цифрови електронни схеми със средна степен на сложност.
Предварителни изисквания:
Базови знания по математика, електротехника и електроника

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Куцаров, С. И., Електронни схеми, том l, Закони, сигнали, вериги, “Св. Климент Охридски”, София, 1999.

• Фархи, С. Л., С. П. Папазов, Теоретична електротехника, том l, Техника, С., 1992.

• National Instruments, NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite II Series (NI ELVIS TM II Series) User Manual, January, 2009.

• National Instruments, NI ELVIS II Series Specifications, February, 2009.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

1) Самостоятелно изпълнение на практическа задача - 80%

2) Представяне и защита на практическата задача - 20%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ:

1) Самостоятелно изпълнение на практическа задача - 80%

2) Представяне и защита на практическата задача - 20%

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СТУДЕНТ МОЖЕ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ФИНАЛЕН ИЗПИТ ИЛИ ОТ ЧАСТ ОТ ФИНАЛНИЯ ИЗПИТ:

При текуща оценка от семестъра 3.00 или повече студентът има право да не полага изпит върху материала от този семестър, но може да го направи, ако желае да повиши оценката си.