TCMM008 Радио- и телевизионни системи и мрежи

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с принципите на изграждане на радиотехнически комуникационни системи и мрежи. Разглеждат се основни технически характеристики на радиосистеми за наземно радио и телевизионно разпръскване, радиорелейни линии, радионавигационни и радиолокационни системи, спътникови и мобилни комуникационни системи. Предвижда се провеждане на семинарни и практически заниятия по тематиката на курса.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да прилагат специализирани знания и системен подход в областта на радио и телевизионните системи и мрежи

2) могат:

• да прилагат получените знанията в областта на радио и телевизионните системи и мрежи.


Предварителни изисквания:
Познания по радиотехника на базово ниво.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Записки на преподавателя

2. Техническа литература по тематиката на курса, налична в библиотеки и в интернет.

Средства за оценяване:

Тестове, семинари