TCMM006 Основи на цифровите мрежи

Анотация:

Да даде начални теоретични познания в областта на цифровите системи

• Да запознае студентите с видовете цифрови далекосъобщителните мрежи

• Студентите да могат да се ориентират в различните съвременни телекомуникационни приложения и услуги на цифровите мрежи

?

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността и основните принципи на цифровите телекомуникационни мрежи

• Принципите на цифрова комутация, архитектурата и градивните елементи на цифровите комутационни системи

• Основните характеристики на интегрално цифровите мрежи ISDN

• Видовете цифрови мрежи, техните основни характеристики, специфичните фундаментални мрежови планове и принципите на тяхното планиране

• Съвременните телекомуникационни услуги

2) могат:

• да изучават в детайли конкретните цифрови телекомуникационни технологии

• да извършват сами проучвания и да разработват планове за различни телекомуникационни приложения в съвременните цифрови телекомуникационни мрежи.


Предварителни изисквания:
Да са завършили курс ТСМM 005

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Маргарита Петкова, Основи на телекомуникационните мрежи - книга първа от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

2. Маргарита Петкова, Цифрови телефонни мрежи - книга втора от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

3. Маргарита Петкова, Тенденции в развитието на цифровите мрежи и системи - книга четвърта от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

4. Маргарита Петкова, Цифрови телекомуникационни мрежи и услуги на България, книга пета от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

5. Павел Мерджанов, Телекомуникационни мрежи, част 1, “Нови Знания”, София, 2002 г.

6. Христо Христов Сеферин Мирчев, Неделчо Неделчев, Основи на телекомуникациите, “Нови Знания”, София, 2001 г.

7. Евелина Пенчева, Въведение в модерните телекомуникации, “Нови Знания”, София, 1999 г.

8. Б.Цанков, Комутационна съобщителна техника, Техника, 1991 г.

9. С.Рабов, Л.Христов, Оптични комуникации, изд. Нови знания, 1999 г.

10. Вл.Пулков, PDH SDH цифрови йерархии в телекомуникациите, изд. Нови знания, 1998 г.

11. П.Мерджанов, Р.Голева, ISDN цифрова мрежа с интеграция на услугите, Нови знания, 1999 г.

12. Кирил Боянов и колектив, Компютърни мрежи. Интернет, Изд. Апиинфоцентър, София, 1998.

13. Николай Пенев, Съвременни комуникационни системи и технологии. Изд. В.Недков, 2008.

14. Васил Къдрев, Ангел Гушев, Комутационна и мултиплексна техника, Изд. на ВТУ, София, 2011 г.

15. Peter Kahl, ISDN The future Telecommunication network,TTkRv. Decker’s Verlag, 1986.

Средства за оценяване:

Форми на обучение: теоретични лекции, придружени с разработка от студентите на отделни задачи, свързани с изучавания материал, които ще оформят текущата оценка.

Задача 1. Всеки да направи описание на посочената за него част от материала в обем около 10 стр., като го разшири с информация от допълнителни материали извън учебника (от предоставената литература за курса и други фирмени и учебни материали, включително от Интернет.

Срок – 3 12.2009

Задача 2. Разработената тема да бъде представена в презантационен формат в Power Point – 10 слайда.

Срок – 21.01.2010

Задача 3. Разработената тема се презентира пред аудиторията в последните две семинарни занятия на семестъра в рамките на 10-15 минути.

Презентация-

14 01 2010

20 01 2010

Важно: Студентите, изпълнили поставената им задача и теста с оценка над добър (4.00) се освобождават от изпит.

6. Дати на провеждане на текущия контрол

Задача 1. Срок – 3 12.2009

Задача 2. Срок – 21.01.2010

Задача 3. 14 01 2010, 20 01 2010