TCMM211 Увод в информационните и комуникационните технологии

Анотация:

Курсът е предназначен да изгради основа от понятия, знания и умения, необходими на студентите за по-нататъшното им обучение.

В рамките на лекциите се прави увод в компютърните системи и технологии и тяхното историческо развитие. Разглеждат се основни понятия за архитектурата на компютърните системи и техните компоненти, видове операционни системи, компютърни мрежи и оборудване, информационни и комуникационни технологии и софтуерни приложения.

В часовете за упражения се разработват задания, в които студентите прилагат на практика получените чрез лекционния материал знания. В процеса на разработването на практическите задания студентите надграждат и знания и умения за работа с Офис-приложения (в това число текстообработка, електронни таблици и презентации) с цел да достигнат до ниво на владеене, което да им позволи, както да ги преподават в училище, така и да ги използват ефективно в следващите курсове на обучение.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Елисавета Гурова  д-р
доц. Георги Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

основни познания в областта на ИКТ - хардуер и софтуер, бази данни, информационни системи, проектиране в ИТ
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Daley B., Computers Are Your Future 2006. New Jersey, Pearson Education, Inc., (2006)

2. Боровска П., Компютърни системи. София, Сиела – Софт Енд Паблишинг, (2005)

3. Христов, Хр., Мирчев, С., Телекомуникации, Издателство Нови знания, (2004)

4. Tanenbaum, A., Computer networks, New Jersey, Pearson Education, Inc., (2003)

Средства за оценяване:

Знанията и уменията се оценяват на базата на три компонента:

1. Контролна работа (20%)

2. Курсов проект, подготвен по време на упражненията (40%)

3. Изпит (40%).