TCMM017 Семинар: Далекосъобщителни мрежи

Анотация:

Целта на занятията е да се направи кратък обзор на видовете телекомуникационни мрежи като въведение към следващите курсове, в които ще се изучават основно, както и да се систематизират най-важните характеристики на основните телекомуникационни мрежи – телефонни мрежи, телеграфни мрежи, мобилнии мрежи, Интернет и мрежи за предаване на данни.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Обучаемите знаят:

• Същността и основните принципи на телекомуникационните мрежи

• Принципите на комутация, архитектурата и градивните елементи на комутационните системи

• Видовете телекомуникационни мрежи, техните основни характеристики, специфичните фундаментални мрежови планове и принципите на тяхното планиране

• Съвременните телекомуникационни услуги


Предварителни изисквания:
Да имат основни познания по основите на телекомуникационните мрежи.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Маргарита Петкова, Основи на телекомуникационните мрежи - книга първа от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

2. Маргарита Петкова, Цифрови телефонни мрежи - книга втора от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

3. Маргарита Петкова, Тенденции в развитието на цифровите мрежи и системи - книга четвърта от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

4. Маргарита Петкова, Цифрови телекомуникационни мрежи и услуги на България, книга пета от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

5. Б.Цанков, Комутационна съобщителна техника, Техника, 1991 г.

6. Кирил Боянов и колектив, Компютърни мрежи. Интернет, Изд. Апиинфоцентър, София, 1998.

7. Николай Пенев, Съвременни комуникационни системи и технологии. Изд. В.Недков, 2008.

8. Васил Къдрев, Ангел Гушев, Комутационна и мултиплексна техника, Изд. на ВТУ, София, 2011 г.

Средства за оценяване:

Подготовка на курсова работа, презентация и защита