ITLB511 Фонетика и фонология на италианския език

Анотация:

Курсът по италианска фонетика и фонолигия е уводен, състои се от 30 академични часа и запознава студентите с основните понятия и явления в дисциплината на сегментно и супрасегментно ниво. Разглеждат се артикулационните и акустичните особености на вокалната и консонантната система, сричката и ударението, интонацията, свързаната реч.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

ас. Мария Ладовинска  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

- познават фонетичното и фонологично описание на съвременния италиански език на сегментно и супрасегментно ниво;

- умеят да прилагат теоретичните аспекти на дисциплината в практиката (чуждоезиковото обучение и превода);

- разбират принципите, които управляват употребата на звуковете в италианската свързана реч.
Предварителни изисквания:
- Много добро ниво на владеене на италиански език;

- основни познания в областта на общото езикознание;

- умения за работа с платформата за виртуално обучение MOODLE на НБУ.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1) Материали в платфорамата за виртуално обучени на НБУ - MOODLE.

2) Serianni L., Grammatica italiana (italiano comune e lingua letteraria), con la collaborazione di Alberto Castelvecchi, UTET Libreria, Torino, 1989.

3) Dardano M. e Trifone P., La lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 1997.

4) Simone R., Fondamenti di linguistica, Editori Laterza, Roma ,2008.

5) Costamagna L., Pronunciare l'italiano, Manuale di pronuncia italiana per stranieri, Guerra Edizioni, Perugia, 1996.

Полезни линкове по темите на курса:

http://www.italicon.it/modulo.asp?M=m00199&S=4&P=1

http://www.unive.it/media/allegato/download/Lingue/Materiale_didattico_Poletto/0607_glottologia_e_linguistica/Fonologia3.rtf

http://sdc.pompeinet.com/arch/dir/2/6.htm

http://chiaragianollo.wikispaces.com/space/showimage/Fonetica+e+fonologia.pdf

http://www2.units.it/~gianollo/Materiali/Fonetica%20e%20Fonologia%20-%20Prima%20parte.pdf

http://www.italicon.it/modulo.asp?M=m00087&S=4

http://www.infantiae.org/oslapp1.asp

Средства за оценяване:

- Участие в дискусии по време на интерактивните лекции;

- Две контролни работи (в средата и края на семестъра);

- Задания за самостоятелна работа по време на семестъра, поставени чрез платформата MOODLE NBU.

При незадоводителни изяви по време на семестъра или при непосещаване на лекционния курс, студентите се явяват на писмен и устен изпит в рамките на сесията.