ENGB811 Синтаксис на английския език

Анотация:

Познаването на синтаксиса на един език и на основите на синтактичната теория е задължителна част от професионална подготовка на лингвиста. Курсът има практическа насоченост и запознава студентите с основни понятия от традиционния и съвременния синтаксис в контекста на бъдещата им работа като преподаватели по език, преводачи, компютърни лингвисти и др. Специално внимание се обръща на специфичните за английския език синтактични структури и на междуезиковите трансформации при превода от английски на български език и обратно. Наред с традиционните модели на изречението и словосъчетанието, студентите ще имат възможност да се запознаят и с идеите и методите на конституентния и депендентния синтаксис, с приложението на постиженията на съвременния синтаксис в области като машинен превод, диалогови системи, извличане на информация и генериране на текст.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р
гл. ас. Станислав Богданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

• основни понятия от традиционния и съвременния синтаксис;

• основните етапи в развитието на синтактичната наука и приложението й в контекста на бъдещата им работа като преподаватели по език или преводачи.

2) могат:

• да извършват синтактичен анализ и да интерпретират частите на изречението;

• да прилагат усвоените знания за да подобрят професионалната си практика като учители по чужд език или преводачи.


Предварителни изисквания:
Желателно е студентите да имат успешно завършени курсове по общо езикознание, фонетика, морфология и лексикология. Задължително е доброто владеене на английския език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Увод. Синтаксисът като наука. Основни понятия в традиционния синтаксис - в съпоставка с бълг. език.
 2. Дескриптивизъм и структурализъм в езикознанието и отражението им върху развитието на синтактичната наука. Основни модели на английско-българска синтактична асиметрия.
 3. Традиционен синтактичен анализ - практическо занимание
 4. Пражката лингвистична школа и техния функционален подход към езиковите явления. Отражението на тези възгледи върху синтактичната наука.
 5. Тематично-функционален синтактичен анализ - практическо занятие.
 6. Трансформационна граматика и генеративизъм - конституентен и депендентен синтаксис. Генеративен модел на изречението.
 7. Генеративен синтактичен анализ - практическо занятие.
 8. Междинен тест 1.
 9. Особености на синтактичния строеж на английския език. Основни конструктивни модели на английско-българска синтактична асиметрия.
 10. Основни конструктивни модели на английското изречение - практическо занятие.
 11. Междинен тест 2

Литература по темите:

Основна:

1. БАН (1983) Граматика на съвременния български книжовен език. Том III: Синтаксис. София: БАН

2. Димитрова-Гюзелева, С. (2008) Практическа английска граматика с упражнения и отговори . София: Везни-4.

3. Грозданова, Л. (2015) Introducing English Syntax. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски".

4. Молхова, Ж. и др. (1965) Английска граматика в сравнение с български език – Синтаксис. София.

5. Пенчева, М. (2006) Езикови универсалии и типология. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

6. Biber, D., Conrad, S., Leech, G. (2002) Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Essex: Pearson Education Limited

7. Coffin, C., Hewings, A., O'Halloran, K. (Eds.) (2004/2014) Applying English Grammar. Functional and Corpus Approaches. New York: Routledge

8. Cook, V. and Newson, M. (1996) Chomsky's Universal Grammar. An Introduction. Blackwell.

9. Greenbaum, S., Quirk, R. (1990) A Student's Grammar of the English Language. London: Longman.

10. Leech, G. (1989) An A-Z of English Grammar and Usage. London: Edward Arnold.

11. Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., Svartvik, J. (1972) A Grammar of Contemporary English. London: Longman.

12. Quirk, R., Greenbaum, S. (1985) A University Grammar of English. London: Longman.

13. Quirk, R., Svartvik, J., Leech, G., Greenbaum, S. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman

Допълнителна:

1. Roy Harris and Talbot J. Taylor. Landmarks in Linguistic Thought. Routledge, 1989.

2. Giulio C. Lepschy. A Survey of Structural Linguistics. Faber and Faber, 1972.

3. Andrew Radford. Transformational Grammar. Cambridge University Press, 1988.

4. Thomas E. Payne. Morphosyntax.Cambridge University Press, 1997.

5. Vivian Cook and Mark Newson. Chomsky's Universal Grammar. An Introduction. Blackwell, 1996.

6. Robert D. Borsley. Modern Phrase Structure Grammar. Blackwell, 1996.

7. Jamal Ouhalla. Transformational Grammar. Routledge, 1994.

8. Richard Hudson. Word Grammar.

9. М. Стамболиева, П. Дошков. Три етапа в развитието на трансформационната граматика. Издателство на ЮЗУ "Неофит Рилски", 1991.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ - 80%

УСТЕН ИЗПИТ - 10%

присъствие и участие - 10%