ENGB811 Синтаксис на английския език

Анотация:

Познаването на синтаксиса на един език и на основите на синтактичната теория е задължителна част от професионална подготовка на лингвиста. Курсът има практическа насоченост и запознава студентите с основни понятия от традиционния и съвременния синтаксис в контекста на бъдещата им работа като преподаватели по език, преводачи, компютърни лингвисти и др. Специално внимание се обръща на специфичните за английския език синтактични структури и на междуезиковите трансформации при превода от английски на български език и обратно. Наред с традиционните модели на изречението и словосъчетанието, студентите ще имат възможност да се запознаят и с идеите и методите на конституентния и депендентния синтаксис, с приложението на постиженията на съвременния синтаксис в области като машинен превод, диалогови системи, извличане на информация и генериране на текст.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р
гл. ас. Станислав Богданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще опреснят и разширят знанията си по синтаксис, ще добият представа за развитието на синтактичната наука и за съвременното й състояние, за приложението на синтактичните изследвания. Значително време ще бъде отделено на развитието на уменията на студентите да извършват синтактичен анализ.
Предварителни изисквания:
Желателно е студентите да имат успешно завършени курсове по общо езикознание, фонетика, морфология и лексикология. Задължително е доброто владеене на английския език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Roy Harris and Talbot J. Taylor. Landmarks in Linguistic Thought. Routledge, 1989.

2. Giulio C. Lepschy. A Survey of Structural Linguistics. Faber and Faber, 1972.

3. Andrew Radford. Transformational Grammar. Cambridge University Press, 1988.

4. Thomas E. Payne. Morphosyntax.Cambridge University Press, 1997.

5. Vivian Cook and Mark Newson. Chomsky's Universal Grammar. An Introduction. Blackwell, 1996.

6. Robert D. Borsley. Modern Phrase Structure Grammar. Blackwell, 1996.

7. Jamal Ouhalla. Transformational Grammar. Routledge, 1994.

8. Richard Hudson. Word Grammar.

9. М. Стамболиева, П. Дошков. Три етапа в развитието на трансформационната граматика. Издателство на ЮЗУ "Неофит Рилски", 1991.

10. Майя Пенчева. Езикови универсалии и типология. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006.

11. М. Стамболиева. Лекции - Moodle.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 50%

КУРСОВА РАБОТА 25%

УСТЕН ИЗПИТ 25%