ESPB611 Морфология на испанския език

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се провеждат под формата на лекции. Студентите се запознават с основните понятия и явления в областта на морфологията на испанския език.

Да запознае студентите с основните понятия от областта на съвременния морфология: понятие за форма и функция, както и със съответните основни езикови категории - име, местоимение, числително име, глагол (време, наклонение, вид, залог).

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните теоретични постановки на съвременната испанска морфология.

2) могат:

След завършването на курса студентите трябва да умеят свободно да разсъждават по основните теми, включени в програмата на дисциплината, както и да бъдат в състояние да съпоставят някои основни положения в областта на морфосинтаксиса на испанския език с родния си език или с езика, който е основен за тях в обучението им.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

Необходимо е много добро (писмено и говоримо) владеене на испански език. Студентите трябва да са слушали курс по общо езикознание, фонетика и фонология на испанския език, както и да притежават много добри познания в областта на практическата граматика на испанския език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Три частични изпита (тестове, контлобви работи)

Финален устен изпит.