EHDM040 Структурна комбинаторика и цветознание

Анотация:

Знанията които се получават са фундаментални за структурното проектиране в експозиционния дизайн. Курсът запознава със структурно-модулните закономерности в строежа на формите при изграждане на художествено-пространствена среда в различните равнини и проекции. Развива комбинаторно и пространствено мислене. Курсът дава и основополагащи теоретични знания и практически умения в областта на цвета. Засяга основните физични закони, познати до днес, за светлината и цветовете. Разглежда психологичните проблеми за възприемането на цвета и принципите на цветовото изграждане в творческия процес на дизайнера. Изучават се начините на смесване на цветовете, техните параметри и контрасти. Курсът обогатява художествената култура за приложението на цвета в изкуството и професионалните умения за постигане на цветова хармония в практиката на дизайнерското проектиране.

прочети още
Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните принципи в дизайн проектирането и изграждането на цветни структурно-модулни композиции.

2) могат:

Развиват комбинаторно, графично и пространствено мислене.


Предварителни изисквания:
Познаване на възможностите за работа с различни художествени материали.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в дисциплината
 2. Описание на строежа на формите в природата.
 3. Структурни мрежи. Примери за структурни мрежи в природата. Примери за структурни мрежи в дизайна и архитектурата. Правилни мрежи. Задачи със създаване на правилни мрежи.
 4. Симетрия и асиметрия в квадрат, равностранен триъгълник и равностранен шестостен. Симерии в равнините. Видове симетрии. Огледална симетрия. Ротационна симетрия. Транслационна симетрия. Роторефлекторна симетрия. Спираловидна симетрия. Задачи със създаване на композиции в правилни мрежи с различните видове симетрии.
 5. Оптически илюзии
 6. Полуправилни и неправилни мрежи. Задачи със създаване на полуправилни и неправилни мрежи. Кръгови повърхнини. Приложение комбинаториката на праволинийните повърхнини. Повърхнини с особена характеристика
 7. Конферанс. Текущо оценяване
 8. Пространствени мрежи. Задачи със създаване на пространствени мрежи
 9. Светлината и нейната роля за възприемането на цветовете. Светлинни източници. Посоката на светлинните лъчи. Пречупване на светлината. Характер на светлината и значението и за възприемането на цвета. Отражения. Светлина и цвят. Разлагане на светлината. Откритието на Нютон и значението на приноса на Гьоте за развитието на науката за цвета
 10. Хроматични и ахроматични цветове. Яркост и светлота. Белота. Трайност на белотата. Константност на възприятието. Образуване на цветовете.
 11. Смесване на цвета. Нюанси и отенъци. Яркост. Параметри на цвета Контрасти на цвета. Едновременен контраст. Температурен контраст. Граничен контраст. Контраст на близки и далечни планове в композицията. Хармония, дисхармония и порядък
 12. Правилни и полуправилни структурни многостени.
 13. Конферанс. Текущо оценяване
 14. Структури от неправилни многостени
 15. Ребрени структури
 16. Обемно-пластични модулни структури – I част. Задачи със създаване на пространствени структурни модулни композиции имащи отношение към експозиционния дизайн.
 17. Обемно-пластични модулни структури – II част. Задачи със създаване на пространствени структурни модулни композиции имащи отношение към експозиционния дизайн.
 18. Конферанс. Текущо оценяване

Литература по темите:

• Райчев,Р. Символика на цвета в изобразителното изкуство Цвят и обучение. Межд. конференция, Варна 1999

• Райчев,Р. Цветовете в изкуството ЛИК София 2005

• Райчев,Р. Опит за анализ на философско-естетическите възгледи за цвета, колорита и композицията в писмени сведения, програми и дневници на творци Проблеми на изобразителното творчество, кн.2 "Зограф"1997

• Кандински, В. За духовното в изкуството "Касталия" София 1995

• Райън,Р. Коновър,Т. Графичната комуникация днес част І и част ІІ. изд. Дуо дизайн София

• Стармър,А. Цветовете енциклопедия "Книгомания" София 2005

• Райчев Румен, Структурна комбинаторика, 1991 г.,

• Васюцкиий Н. , Золотая пропорция , "МГ" , Москва 1990

• Вайл, Херман, Симетрия. "Наука и изкуство" , София 1969

• Гилберт Д. , Кон - Фоссен С. , Наглядная геометрия. "Наука" , Москва 1981

• Сомов Ю. С. , Композиция в технике. , "ИМ" , Москва 1987

• Sehen & Werten , Modul, Proportionq, Simetrie, Rhitmus. La Connaissance, Brussel 1969

• Sehen & Werten , Visuelle erziehung. La Connaissance, Brussel 1969

• Sehen & Werten ,Struktur in Kunst und Wissenschaft. La Connaissance, Brussel 1969

• Gilde Werner, Gespigelte Welt Veb Fachbuch verlag, Leipzig 1978

• Ernst Leher "Symbols, signs and signets"inc. Neu York.

• Cavalo e cavaliere - 19 pragetti grafici ISIA ( Istituto Superiore per Industrie Artistishe )