STYM403 Дизайн на облекло

Анотация:

Целта на курса е да разшири придобитите във „Въведение в модния дизайн – І част” познония и умения. чрез разглеждане и обсъждане на световни дизайнерски образци, чрез практически упражнения и експерименти да въведе студентите в методите за проектиране, композиране и изобразяване на облекла; чрез анализи, дискусии и др. да запознаят студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на модната индустрия и видовете модни линии, да даде на студентите базов комплекс от похвати за изобразяване; да въведе основни понятия и термини; да провакира и развива дизайнерското мислене и креативността.

прочети още
Мода и стайлинг

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Дворецка  д-р
доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните модни линии и видове мода. ..............................................

• Основните зависимости и принципи при проектиране на дизайн изделия.

• Основни принципи за поектиране на портфолио. .................................

• Основни понятия и термини в областта на модния дизайн. ................

2) могат:

• Да осмислят и анализират поставен дизайнерски проблем. ................

• Да проектират модни коликции, съобразени с функцията, естетиката, конструкцията.

• Да представят и защитават своите разработки. ....................................


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

• Berg Fashion Library http://www.bergfashionlibrary.com/

• Faerm, Steven. Fashion design course: Principles, practice and techniques: tha practical guide for aspiring fashion designers. Hauppauge: Barrons Educational Series, 2010.

• Seivewright, Simon. Research and design. Lausanne: Worthing: AVA Academia, 2007.

Допълнителна литература:

• Bye, Elizabeth. Fashion Design. New York: Berg, 2010.

• Next look : Womenswear fashion trends styling, Overath: Mode information, 2011.

• Renfrew, Colin. Developing a collection. Lausanne: AVA Academia, 2009.

• Valerie Cumming, C. W. Cunnington, P. E. Cunnington. The dictionary of fashion history. Oxford: Berg, 2010.

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30 % 50 %

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ 30 %

КОНФЕРАНС 40 % 50 % 70 %