MHRB128 Проект: Кариерно развитие

Анотация:

Курсът дава възможност за свързване на изучените теоретични концепции за управление на развитието и кариерата с практиката. Студентите определят конкретни проблеми, свързани с личната практика или организация. Заданието ги насочва да се упражняват да избират подходящи теории и понятия при анализ на собственото развитие, да извършват критична рефлексия върху теорията и наблюдаваната практика и да предлагат подходящи препоръки за усъвършенстване.

Целите на курса са:

• Да се развият способностите за планиране и предприемане на дейности за развитие на собствените управленски и лидерски умения.

• Да се проучат и анализират средства и практики за управление на развитието и кариерата в конкретни организации.

• Да се приложат инструменти за самооценка и да се извърши личен SWOT анализ на текущото състояние.

• Да се приложи модел за умения и личностни компетенции при оценка на индивида и планиране на собственото развитие.

• Да се разберат по-добре и да се проучат индивидуалните стилове на учене, личностни и кариерни ориентации.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Ползите и добавената стойност от ефективното и професионално управление и развитие на кариерата за отделните хора, за организацията и в по-широк смисъл.

• Психологическото въздействие на възможностите за непрекъсната/ прекъсната кариера и отражението му върху психологическия договор между отделния служител и работодателя.

• Същността и ролята на самооценката, на изграждането и насърчаването на вяра в собствените сили в ситуации на промяна на работата или ролята.

• Различните потребности у различните хора за развитие на кариерата; различните начини, по които промяната в работата или ролята засягат различните хора според тяхната възраст и етап от професионалния им живот.

2) могат:

• Да планират и предприемат дейности за развитие на собствените управленски и лидерски умения

• Да дават насоки относно полезността и приложението на психометрични тестове и други диагностични инструменти, които могат да се използват за улесняване на процеса на управление и развитие на кариерата

• Да определят и предвиждат възможни модели за развитие на кариерата.

• Да оказват подкрепа и съветват отделни хора, които са изправени пред възможността да направят промяна в кариерата си, било по свое желание или по друга причина.

• Да се справят с емоционалните проблеми, неизменно възникващи при управление на кариерата, да предугаждат и да реагират по подходящ начин на реакциите на служителите при загуба на работа, промяна на кариерата, трудни ситуации.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Получени от участието в курс MHRB 114 Управление на кариерата. Двата курса са взаимосвързани.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Средства за оценка и самооценка.
  2. SWOT анализ и SMART цели, доказателства за компетентност.
  3. Планиране на собственото развитие, области, цели, мерки, времеви график.

Литература по темите:

Основна литература:

1. Пожарлиев, A. (2009) Управление на кариерата и развитието, УМ – НБУ, София.

2. Барет, Дж. (2003) Професионални тестове за самооценка на вашите способности, личност и мотивация, Фокус, София.

3. Бъкингам, М., Клифтън, Д. (2005) Открийте силните си страни. Класика и стил, София.

Допълнителна литература:

4. Иванчевич, Дж., Глюк, У. (2000) Планиране и развитие на професионалната кариера, ред. Карабельова, С., "Управление на човешките ресурси", Христоматия. Лик. София.

5. Пожарлиев, А. (2009) Управление и развитие на кариерата в организациите. В Управление на кариерата в организацията. Наръчник с добри практики от България и Европа, БАУРЧР, 21-50.

6. Пожарлиев, А. (2006) Управление на личната кариера – мисията възможна, в Моята кариера, Пътеводител Капитал Кариери, Икономедиа АД, София.

7. Пожарлиев, А. (2004) Управление и развитие на кариерата, в Ефективно управление на човешките ресурси, ред. Вачкова, Е., РААБЕ, София.

8. Boyatzis, R. E., Kolb, D. A. (1991) Assessing Individuality in Learning: The Learning Skills Profile. Educational Psychology, Vol. 11, Issue 3/4, p. 279.

9. Carter, G., Cook, K., Dorsey, D. (2009). Career Paths. Charting Courses to Success for Organizations and Their Employees. Wiley-Blackwell.

10. King, Z. (2004). Career Management – a CIPD guide. London: CIPD.

11. Knowdell, R. L. (1996). Building a Career Development Program. Davies-Black Publishing, Consulting Psychologists Press, Palo Alto, California.

12. Kolb, D. A. (1999) Learning Style Inventory. Version 3. Hay/ McBer.

13. Osland, J., Kolb, D., Rubin, I., Turner, M. (2007) Organizational Behavior: An Experiential Approach, 8-th edition, NY: Prentice-Hall.

14. Schein, E. (1990) Career Anchors: Discovering Your Real Values, London: Pfeffer and Co.

15. Yarnal, J. (2008). Strategic Career Management. Developing your Talent. Elsevier.