MHRB127 Семинар: Ролята на мениджъра по ЧР в управлението на бизнессреда

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

ЦЕЛИ:

• Разбиране на стратегията като цяло и основните елементи на стратегическия процес;

• Формиране на знания за различията между стратегическо проучване, избор и прилагане;

• Анализиране начините за определяне на стратегията;

• Запознаване с видовете стратегии, осъществявани от организациите, и значението на стратегическия преглед, мониторинг и бенчмаркинг;

• Формиране на разбиране как външната среда влияе върху частните и обществените организации, и организациите с идеална цел;

• Формиране на умения за използване на концепциите за SWOT и PESTLE анализите и как динамиката на политическата, икономическата, социалната, технологическата, законодателната и околната среда влияе върху организациите;

• Дефиниране на основните черти на пазарната икономика, нейната структура и процеси и отражението им върху организациите;

• Анализиране на взаимодействието между политическите и икономически системи, включително практиката в Европа;

• Развитие на умения за оценка на променящата се социална структура и нейното отражение върху организациите и заинтересованите лица;

• Придобиване на знания за природата, източниците и администрирането на законодателството;

• Формиране на разбиране за новите технологии, тяхното приложение и влияние върху заинтересованите лица в организацията;

• Обогатяване на визията за глобализация и конкуриращи се теории за икономическа промяна;

• Дефиниране на влиянието на бизнесетиката и социалната отговорност върху организациите и вземането на управленски решения.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Иванова  д-р
доц. Елмира Банчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното завършване на курса студентите следва да могат да:

• оценяват текущите икономически и пазарни промени и тяхното въздействие върху организациите;

• извършват SWOT и PESTLE анализи и да дават съвет за възможностите и заплахите, произтичащи от тях;

• илюстрират с примери как организациите се влияят от политическите институции и процеси и как организациите от своя страна могат да повлияят върху политическите процеси;

• съветват ръководството за отражението на правителствената политика, законодателството и европейските директиви върху организациите и тяхната дейност;

• подготвят доклади за предвижданите демографски и социални промени и тяхното отражение върху организациите;

• определят текущите насоки в технологичната сфера и да оценяват тяхното значение за заинтересованите лица в организацията;

• определят и коментират определени международни фактори, които влияят върху организациите;

• имат ясна представа за етичните проблеми, пред които са изправени организациите в работата си със заинтересованите лица.


Предварителни изисквания:
• Български език за правилно писане на управленски документи,

• Компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet и електронна поща,

• Познаване и разбиране на основните концепции за управление,Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Стратегическа рамка ? Същност и роля на стратегията и планирането в организациите. Рационални, нарастващи и реагиращи (последващи) подходи към управлението. Концепции за стратегическия анализ и стратегическото търсене, избор и прилагане. SWOT и PESTLE анализи. Формулиране на мисията, корпоративни планове и бизнеспланове. Действащи лица при определяне и осъществяване на стратегия. Пречки пред стратегическото управление: несигурност, риск и субективна преценка ? Превръщане на стратегията в практика. Връзки между корпоративните и функционални стратегии; бизнеспланове и оперативни и програмни бюджети. Интегриране на стратегия и действия. Стъпаловидни (постепенни, или разрастващи се) процеси. Стратегии за мониторинг и оценяване. Концепция за "учеща се организация" ? Заинтересовани лица в организацията (включително собственици, служители, клиенти, доставчици и общности) и теория за заинтересованите лица. Влияние на заинтересованите лица при вземането на решения в организацията и избора на стратегия.
  2. Заобикаляща среда на организацията ? Икономика: променяща се структура на националната и международна икономика. Видове организации: търговски, за обществени услуги, с идеална цел (на доброволни начала). Пазари, цени и регулиране на пазара. Роля и функции на държавата в икономиката и управлението й. Европейски монетарен съюз ? Политическа система: национални и европейски институционални политически структури. Форми на управление и процес на демократизация. Гражданство. Роля на изборите, политическите партии и други политически формирования, оказващи натиск (включително общности на работодатели и на служители) върху обществената политика. Законодателен процес. ? Социална структура: основни демографски и социални тенденции. Социално стратифициране (подреждане). Променящи се социални нагласи, ценности и убеждения. Образование, обучение и връзката им с икономическите резултати. ? Правна рамка: правна система. Законотворчество. Договори: съставяне, разглеждане и влизане в сила. Правна защита на служители и потребители. Закон за конкуренцията ? Технология: нови технологии и тяхното отражение върху хората, организациите и обществото. ? Международни фактори: международни институции като Световна банка, Международен валутен фонд, Световна търговска организация и Организация за европейско сътрудничество и развитие. Транснационални компании. Регионални икономически формирования (например Европейски съюз и др.).
  3. Социална отговорност и бизнесетика ? Задължения на организациите към собствениците, служителите, клиентите, доставчиците, общностите и опазване на околната среда ? Социална отговорност и правна отговорност ? Етика и професионализъм. Етиката и заинтересованите лица в организацията.

Литература по темите:

Организационно поведение. Димитър Панайотов. НБУ, София, 2003, 2005. 154 стр. ISBN 954-535-197-7

Психология на бизнеса. Димитър Панайотов. НБУ, София, 2006, 2008, 2011. 256 стр. ISBN 954-535-417-8

Бизнес комуникации и делови преговори. Бистра Боева. НБУ, София, 2004. 104 стр. ISBN 954-535-117-9

Управление на човешките ресурси. Катя Владимирова. НБУ, София, 2004. 259 стр. ISBN 954-535-323-6

Стратегическо управление на човешките ресурси. Катя Владимирова. НБУ, София, 2009. 442 стр. ISBN 978-954-535-323-6

Управление на човешките ресурси. Курсове и тематични

направления за специализации към магистърска програма “Бизнес

администрация”. Съставител: Димитър Панайотов. НБУ, София,

2014, ISBN: 978-954-535-831-9

Човешкият капитал – методология, измерения и практики.

Съставител: Димитър Панайотов. НБУ, София, 2015, ISBN: 978-

954-535-853-1

Лидерството – време е за промени. Съставител: Димитър

Панайотов. НБУ, София, 2016, ISBN 978-954-535-898-2

Вебер, М., Протестнатската етика и духът на капитализма.

Норт, Дъглас, Институционалъные изменения: рамки анализа//Вопросы экономики, 1997, №3.

Bureau of National Af¬fairs, Fair Employment Practices, 1988, p. 27.

Michael R. Carrell and Frank E. Kuzmits, “Amended ADEAs Effects on Human Resources Strategies Remain Dubious,” Personnel Journal, Vol. 66, no. 5 (May 1987).

North, Douglass, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 1991

Orlando Behling and Chester Schriesheim, Organizational Behavior (Boston: Allyn & Bacon, 1976), p. 233.

Vicki Kaman and Jodie Barr, “Employee Attitude Surveys for Strategic Compensation Management,” Compensation and Benefits Review January—February 1991), pp. 52—65.

“Use of Wage Surveys,” BNA Policy and Practice Series (Washington, DC: Bureau of National Affairs, 1976), pp. 313—314.

Craig Schneier and Richard Beatty, Personnel Admin¬istration Today: Readings and Commentary (MA: Addison-Wesley, 1978), pp. 417—425.

Средства за оценяване:

Студентът получава крайна оценка от разработване на практическа задача - 50% и представяне 50%.