MHRB125 Проект: Техники за интервюиране

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

Участие във видео - конфрентни семинари.

Намирането и назначаването на неподходящи кандидати за работа, в резултат на дефицит на знания и умения за интервюиране може да струва много скъпо на компаниите. Затова и фокусът на този курс е насочен към запознаване и прилагане на различни ефективни техники за привличане на подходящия кандидат за подходящата работа.

Цели на курса:

• Разбиране на въздействието на интервюто за наемането на най-добрите кандидати.

• Прилагане на шестте закони на интервюто за намирането на правилните хора.

• Идентифициране и използване на инструменти и техники за ефективно интервюиране и откриване на таланти.

• Използване на правилните видове въпроси, за да се открие това, което се търси

• Запознаване и прилагане на процес за интервюиране, очертан стъпка по стъпка, за да се елиминират грешките.

• Разработване на план за развитие и действия за ефективния интервюиращ.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Елмира Банчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как да проектират процеса на подбор и конкретно самото интервю за подбор;

• същността на интервюто като "променящо живота преживяване";

• как да обвържат описанието на позицията с личностната спецификация;

• да оценяват C.V и другите форми за кандидатстване;

• смисъла и значението на ефективното интервю;

• добри техники за задаване на въпроси;

• ползите и уменията за ефективно слушане;

• как да изберат най-добрия кандидат;

• как да контролират самото интервю;

• как да избягват дискриминиращи въпроси и практики, свързани със справедливостта, расата, сексуалната ориентация, етническия произход и религия.

2) могат:

да демонстрират

• ефективни умения за управление на интервюто за подбор;

• какво е допустимо и какво е забранено по време на интервюто;

• разработват различни въпроси за „изследване“ на потенциала на талантите;

• познават, прилагат и критично оценяват различните техники и методи за интервюиране


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите следва да имат формирано разбиране и познания за ефективно управление, разбирания върху основните понятия от теорията за управлението на човешките ресурси, умения по български език за правилно писане на управленски документи и компютърни умения за работа с текстообработващи програми и Internet.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Банчева, Е. Процесите на подбор и оценяване на персонала, УМ-НБУ, 2008, ISBN 978-954-535-520-2

Armstrong, M. (2006). A Handbook of HRM Practice. 10th ed. London: Kogan Page.

Bartol K M and Martin D C (2001) Management, Irwin, ISBN 0072515015

Edenborough R (2002) Effective Interviewing: A Handbook of Skills and Techniques, Kogan Page,

ISBN 0749437553

Fowler A (2000) Writing Job Descriptions (Management Shapers), CIPD, ISBN 0852928661

Gillespie A (2002) Business in Action, Hodder Arnold, ISBN 0340848200

Grout J and Perrin S (2002) Recruiting Excellence: An Insider’s Guide to Sourcing Top Talent, McGraw Hill,

ISBN 0077099680

Kay F, Guinness H and Stevens N (2003) Making Management Simple, How to Books, ISBN 1857038118

Ridderstrale J and Nordstrom K (2001) Funky Business, FT Prentice Hall, ISBN 0273659073

Списания

Personnel Today (Reed Business Information) is a useful journal which often has up-to-date and relevant articles on selection and recruitment practice.

Вестници

Quality newspapers – especially the business sections.

Websites

www.bbc.co.uk/business BBC Business website

www.bbc.co.uk/learning/subjects/business_studies.shtml A changing bank of learning resources and up-to-date case studies. This site also has links to other useful

sites

www.bbc.co.uk/news BBC News website

www.bized.co.uk includes a number of pertinent case studies

www.careers-in-business.com Information on a variety of business careers

www.cipd.co.uk Chartered Institute of Personnel and Development

www.direct.gov.uk Gateway to public services

www.lsda.org.uk Learning and Skills Development Agency

www.learnthings.co.uk Providers of interactive digital resources

www.thetimes100.co.uk Free materials and case studies

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на практическата задача (проект) през семестъра, предаден през платформата Мудъл на УМ-НБУ. Оценяването на студентите в сесията става чрез практически курсов проект, предаден в MOODLE УМ- НБУ. Относителната тежест е 100%.