MHRB124 Семинар: Управлението на дейности в организацията и мениджърът по ЧР

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

ЦЕЛИ:

• Развитие на разбирането за фрагментарната природа на организацията;

• Запознаване с основните функции в организацията;

• Разширяване на разбирането за ефективността на взаимодействието с другите звена в организацията;

• Формиране на визия за значението и методите за постигане на добро обслужване на клиентите;

• Анализиране изискванията и значението на качеството и непрекъснатото подобряване на работата в организацията;

• Формулиране и разбиране на елементите, които водят до успешно извършване на промяна в организацията;

• Съзнаване на необходимостта от безопасна и здравословна работна среда.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Иванова  д-р
доц. Елмира Банчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното завършване на курса студентите следва да могат да:

• подготвят схема на организационната структура и да определят начина, по който организацията може да се усъвършенства с цел да работи по-ефикасно и ефективно;

• работят ефективно в групи ли екипи в различни роли;

• поставят приоритети, планират и делегират различни задачи;

• подготвят и представят убедителни предложения / аргументи в различни ситуации;

• допринасят за проектирането и (въз)приемането на програмите за промяна;

• проектират програми за подобряване на обслужването на вътрешните / външни клиенти и да спечелят ангажираността на хората за нейното изпълнение;

• съветват персонала по въпросите на здравеопазването и охраната на труда на работното място, като очертават минимума организационни и законови изисквания в тази област.


Предварителни изисквания:
• Български език за правилно писане на управленски документи,

• Компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet и електронна поща,

• Познаване и разбиране на основните концепции за управление,Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1 Същност на управленската работа Фрагментарност, различия, краткост и многообразие; причини да доминира определен стил на работа; Поставяне на приоритети, разпределяне на работата и делегиране. Техники за подобряване на организацията на работа – планиране, организиране, координиране, контрол, насочване, поставяне на цели и задачи, прилагане, мониторинг, оценяване; Как да работим за други хора, съответствие с целите, спазване на сроковете, писане на доклади (отчети), вербална презентация и техники за влияние върху другите; Как да работим ефективно в група или екип като член или лидер. Какво представляват събранията, партиите и комитетите в работата. Как да ръководим съвещание. Изграждане, функциониране, разформироване на екип; Комуникации; цел, процеси и бариери.
  2. 2 Работна среда Основни функции в организацията: роли, цели и ключови дейности. Изследване и развитие, маркетинг и продажби, операции и производство, покупки, финанси, персонал и развитие; Култура на организацията: структура и проектиране. Различни форми на структурата: формална, неформална, централизирана, децентрализирана, по направления, специализация и автономия; Популяризиране и значение на здравеопазването и охраната на труда на работното място – процедури, данни (архив, досиета), организационни и законови изисквания; Оценка на условията на работа, браншови и професионални кодекси за работа, предвиждащи здравословна, безопасна и продуктивна работна среда. Преодоляване на противоречията между изискванията за здравословна и безопасна работна среда и организационните ограничения.
  3. Качество и непрекъснато подобряване Смисъл и значение на осигуряване на качеството, мониторинг на качеството в работата; Овластяване на членове от екипа да правят препоръки за подобряване на качеството и ефикасността, как да се насърчава техният принос; Развитие и подобряване на връзките с вътрешните и външни клиенти, предвиждане и надхвърляне на очакванията на клиентите; Постигане на промяна; определяне на варианти, справяне с конфликти и преодоляване на съпротивата.

Литература по темите:

Иванова, М., „ТРАНСФОРМАЦИОННО УЧЕНЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИ ЛИДЕРИ”, Списание „Труд и право”, бр.5, 2015г.

Владимирова, К., и екип, Банчева,Е., Иванова, М., „Управление на човешките ресурси”, Съавтор на глава 3 "Човешки капитал и параметри на "учещата организация" - теории, европейски практики и програми за обучение", НБУ, 2014, ISBN 978-954-353-831-9

Ivanova, М., „Status of the Wine Industry in Bulgaria And Romania - Common Problems, Joint Initiatives and Perspectives For Development”, презентация и доклад за Международна научна конференция "Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy", юни 2017, публикуван в сборник "Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy", на Института за икономически изследвания при БАН и Института за световна икономика при Румънската академия - https://www.iki.bas.bg/files/BG-RO_2017.pdf

Иванова, М., „ПРИЛОЖИМОСТ НА ПОДХОДА "ЧЕТВОРНАТА СПИРАЛА" ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ЗА СОЦИАЛНО ИНТЕГРИРАНЕ В ОБЩЕСТВОТО - ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ", презентация и доклад за МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "Власт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални перспективи)" на департамент Администрация и управление – НБУ, юни 2017

Иванова, М., „АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ – СТРАТЕГИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“, доклад и презентация за „ДНИ НА НАУКАТА – 2017” : ХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ`17” на ТУ-София, гр. Созопол, 25 - 28 юни 2017 г., докладът е публикуван от Издание на SCIENTIFIC PROCEEDINGS SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING Year XV 3/218 June, 2017, VOL 1, стр. 202- 210, ISSN 1310-3946 ISSN 1314-6327

Иванова, М., Петрова, И., „Предизвикателства пред управлението на виртуални екипи за успешни бизнес практики“, докладът е представен на международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“, 27 ноември 2015 г. , ХТМУ, София. Издаден в Сборник на издателство кадемик пъбликрилейшънс с ISBN: 978-954-2940-19-8

Иванова, М., „Управление на работодателската марка – измерване и перспективи“, докладът е представен на национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“ , Факултет "Управление и администрация", УНСС, 22 октомври 2015, София

Иванова, М., Илиева , Е., „Иновативното съдържание (content strategy) – ключът за развитие на дигиталния маркетинг (или как да създадем съдържание в условията на дигиталния маркетинг, което да ангажира и удовлетвори потребителя)“, докладът е представен на научно-практическа конференция с международно участие на тема „Иновации в икономиката”, НБУ, департамент Икономика, София, 3 октомври 2015 г.

Иванова, М., “Аутсорсинг на УЧР - рискове и предимства за фирмите в България "“, доклад и презентация пред XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ’ 15”, Созопол, 21-24 юни 2015 г., ТУ– София

Иванова, М., “ЛИДЕРСТВОТО КАТО МАРКА (БРАНД) – ДВИГАТЕЛ НА УСПЕХА “, доклад и презентация пред научно – практическа конференция “Лидерството – време е за промени”, 4 юни 2015 г., Нов български университет – София

Джереми Кудри, Бизнес стратегия – ефективно вземане на решения, 2005, изд. Класика и стил

Организационно поведение. Димитър Панайотов. НБУ, София, 2003, 2005. 154 стр. ISBN 954-535-197-7

Психология на бизнеса. Димитър Панайотов. НБУ, София, 2006, 2008, 2011. 256 стр. ISBN 954-535-417-8

Бизнес комуникации и делови преговори. Бистра Боева. НБУ, София, 2004. 104 стр. ISBN 954-535-117-9

Управление на човешките ресурси. Катя Владимирова. НБУ, София, 2004. 259 стр. ISBN 954-535-323-6

Стратегическо управление на човешките ресурси. Катя Владимирова. НБУ, София, 2009. 442 стр. ISBN 978-954-535-323-6

Управление на човешките ресурси. Курсове и тематични

направления за специализации към магистърска програма “Бизнес

администрация”. Съставител: Димитър Панайотов. НБУ, София,

2014, ISBN: 978-954-535-831-9

Човешкият капитал – методология, измерения и практики.

Съставител: Димитър Панайотов. НБУ, София, 2015, ISBN: 978-

954-535-853-1

Лидерството – време е за промени. Съставител: Димитър

Панайотов. НБУ, София, 2016, ISBN 978-954-535-898-2

Питър Дракър, Мениджмънт в следващото общество, 2002, изд. Класика и стил

Питър Дракър, Мениджмънт – задачи, отговорности, практики, 2002, изд. Класика и стил

Питър Дракър, Ефективно управление, 2002, изд. Класика и стил

Каменов, Д. Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране. ИИОМ “ОКОМ”. 1999

Drucker P. (1999) The Effective Manager, Heinemann.

Fullerton, H. and Price, C. (1991) “Culture change in the NHS”, Personnel Management, vol. 23, no 3, March, pp. 50-3.

Ferriman, A. (1995) “Overwork: the nineties disease”, Independent on Sunday, 29 January.

Gibb, J.R. (1991) “Defensive communication”, Journal of Communication, vol. 11, September, pp. 41-9.

Harvey-Jones, J. (1996) “Introduction” in Ansoff, H.I., Corporate Strategy, Sidgwick and Jackson.

Kotter, J.P. (1992) The General Managers, The Free Press.

Peel, M. (1999) How to Make Meetings Work, Kogan Page

Средства за оценяване:

Студентът получава крайна оценка от разработване на практическа задача - 50% и представяне 50%.