MHRB123 Практика: Непрекъснато професионално развитие, I част

Анотация:

Практика: Непрекъснато професионално развитие – 1 част е първият от трите елемента на извън аудиторната форма Практика в МП УРЧР, която е израз на концепцията за непрекъснатото професионално развитие и ученето през целия живот и е съобразена с изискванията на Професионалните стандарти за мениджъри по човешки ресурси на CIPD и БАУХ.

Целта на Практика: Непрекъснато професионално развитие е да повиши възможността за интегриране на знанията, да предостави условия за прилагане на наученото в практиката и осигури среда за споделяне на опита с практици, чрез работа по специфични проекти в конкретни организации.

В този курс се изисква от студентите:

• да наблюдават, изследват, обобщават и експериментират, в реална работна среда, дискутираните въпроси, включени в магистърската програма. Конкретните области за изследване, анализ и оценка са: всички функционални направления в контекста на проблемите на ЧР, в т.ч. развитие на хора, системи за възнаграждение, взаимоотношения със служителите, информационни технологии, управление на изпълнението на работата, кариера и развитие и др.

• да прилагат разнообразие от умения, като умения за: работа в екип, за интервюиране, за презентиране и ефективна комуникация, за водене на преговори, консултиране, аналитично мислене, вземане на ефективни решения и др.

Практиката обхваща три семестъра от програмата и е структуриран като последователни, логически свързани единици, със специфични инструкции за студентите, включващи постигането на определени компетенции, задачи и дейности за изпълнение.

Практиката дава възможност на студентите да се ориентират към своята магистърска теза.

В Практика: Непрекъснато професионално развитие – 1 част студентът прави самооценка на своята компетентност по УРЧР спрямо избрани раздели от Професионалните стандарти и планира дейности за постигане на високо ниво на компетентност, съобразявайки се с условията на организационна и бизнес среда.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Професионалните стандарти за УРЧР и разбират тяхното значение и полза за организацията и обществото.

• Разбират концепцията за мислещия практик и неговите роли, както като оперативен капацитет на ниво бизнес единица, така и ролята му за стратегическо развитие на организацията.

• Познават методи за самооценка и техники за планиране на личностно развитие

• Философията, принципите и практиките за учене през целия живот.

• Техники и стратегии за самостоятелно управление на процеса на непрекъснатото професионално развитие.

• Как да развият умения за анализ и критично мислене - самостоятелно или чрез споделяне на наученото с другите.

2) могат да:

• управляват системно личностното си и професионално развитие, като използват подходящи стратегии, рамки и техники.

• изготвят личен план за развитие, който отразява организационните изисквания, дългосрочните индивидуални цели и резултатите от ученето.

• разбират, обясняват и правят критична оценка на възможностите за обучение - формално и неформално, свързани с работата и личните перспективи.

• Идентифицират нуждите за лично усъвършенстване или развитие

• дефинират учебни цели и разработват лични планове за развитие.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Стратегическа роля на човешките ресурси и осигуряване на персонал

• Подбор и оценяване на таланти

• Учене и развитие в организациятаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Професионалните стандарти за мениджъри по ЧР на CIPD и БАУХ - критерии за знания и изпълнение, необходими за професията Мениджър по човешки ресурси
  2. Самооценка на знанията и опита в избраната област от УРЧР, сравнителене анализ с изискванията на стандарта - „Какво е важно и защо?”, наблюдават ли се определени тенденции и връзки в развитието им до момента. Самооценката трябва да бъде представена под формата на доклад.
  3. Разработване и представяне на Предварителен мениджърски доклад (Доклад за самооценка) съобразно предоставените указания.

Литература по темите:

Иванова, М. (2017) Указания за разработване на предварителен мениджърски доклад.

Иванова, М., „Развитие на талантите в организацията”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 2/2018, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., „Един по-различен (алтернативен) подход за привличане на таланти”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 11/2017, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., „Въвеждaне на компетентнoстен мoдел в упpавлението на човeшките pесурси”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 6/2017, стр. 55-64, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., „Създаване на компетентностен модел на лидера в организацията - предизвикателства и ползи”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 3/2017, стр. 27-34, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., „Учене през целия живот и джендър различията”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 5/2016, стр. 29-39, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., „ТРАНСФОРМАЦИОННО УЧЕНЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИ ЛИДЕРИ”, Списание „Труд и право”, бр.5, 2015г.

Bancheva, E., Ivanova, M., Pogarliev, A., “Adult Education and Transformative Learning”, part of book „Changing Configurations of Adult Education in Transitional Times“, Bernd Kapplinger, Nina Lichte, Erik Haberzeth , Claudia Kulmus, Editors, ESREA, 2013, ISBN: 978-3-86004-297-7

Банчева,Е., Иванова, М., “Стандарт на ИСП – БАУРЧР за разработване и акредитиране на магистърски програми “Управление и развитие на човешките ресурси”, София: издание на БАУРЧР – Популяризиране на добрите европейски практики и стандарти за оценка на професионализма в областта на УРЧР, ISBN-10:954-91984-1-3, ISBN 978-954-91984-1-6, 2006

Банчева,Е., Иванова, М., “Учене и развитие чрез портфолио”, София: УМ-НБУ - учебник за магистърска програма УРЧР на НБУ-УМ, ISBN 978-954-535-452-6, 2006

Иванова, М., “Модел на магистърска програма по управление и развитие на човешките ресурси базиран на професионални стандарти (тенденции и перспективи за обучение и развитие на специалисти в областта)“, доклад и презентация на МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ:СТИМУЛИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ”, 6 – 7 октомври 2014 г., ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАН

Професионални стандарти за работещите в областта на УЧР (2003), изд. Ciela, София

http://www.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/3BF07636-4E9A-4BDB-8916-95CC94F72EC9/0/profstands.pdf

Armstrong, M. (2006). A Handbook of HRM Practice. 10th ed. London: Kogan Page.

Marchington, M. and Wilkinson, A. (2002). People management and development. 2nd ed. London: CIPD.

Средства за оценяване:

На базата на работата в асинхронни дискусии в Мудъл и самостоятелна работа по „Предварителен мениджърски доклад“, включващ: анализ на работната среда, самооценка на база професионални стандарти за мениджъри по ЧР на CIPD и план за професионално развитие за периода на обучение, се формира оценката.

Писменно представяне на Предварителен мениджърски доклад - 100%