MHRB121 Проект: Осигуряване на таланти и планиране на работна сила

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Осигуряването на таланти и планирането на работната сила е ключов аспект от работата на специалистите по управление на човешки ресурси. Те трябва да отчитат и да постигнат баланс между: 1) стремежите и очакванията на отделните кандидати за работа; 2) потребностите на организацията да поддържа своя база от умения/ компетенции да развива потенциала на своите таланти.

Цели на курса:

• Да спомогне разбирането на стратегическата роля на ЧР за осигуряване на „подходящите хора“ за „подходящата работа“ и процесите на оценяване и подбор.

• Да развие необходимите умения за планиране на необходимостта от ЧР и осигуряване на таланти за ефективното изпълнение в организацията и постигане на конкурентоспособност.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Елмира Банчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Стратегическата роля на ЧР за осигуряване на персонал (планиране на необходимостта от ЧР).

• Потребностите, мотивите и вижданията на различните генерации на пазара на труда

• Стратегията, структурата и съдържанието на оценяването – процесите на оценяване и организационната структура, процесите на оценяване и проектиране на длъжността

• Какво представлява анализът на длъжността – какво трябва да оценяваме? Стратегически анализ на длъжността и бъдещи тенденции

• Политиката на равните възможности – стратегически въпрос за процесите на оценяване и подбор

• Добри практики и модели на специфични за организацията компетентности

2) могат:

• критично да оценяват силните и слабите страни на методите за планиране, набиране и подбор на ЧР;

• познават и използват богат набор от инструменти в процеса на подбор и оценка;

• оценяват приноса на различните методи за подбор и оценяване за постигане на ефективно изпълнение;

• демонстрират разбиране на целия процес на подбор и приноса му за организацията;

• проектират и прилагат система за набиране и подбор, подходяща за организацията, длъжностите, пазара на труда в съответствие с добрите практики и законови разпоредби.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

? За учене чрез ПДО,

? Български език за правилно писане на управленски документи,

? Компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet и електронна поща,

? Познаване и разбиране на основните концепции за управление,

? Базови знания по социално управление.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Банчева, Е. Процесите на подбор и оценяване на персонала, УМ-НБУ, 2008, ISBN 978-954-535-520-2

Armstrong, M. (2006). A Handbook of HRM Practice. 10th ed. London: Kogan Page.

Caldwell, C., Thornton, G. C., & Gruys, M. (2003). Ten classic assessment center errors: Challenges

to selection validity. Public Personnel Management, 32(1), 73-88.

Cullen, M. J., & Sackett, P. R. (2004). Integrity testing in the workplace. In J. C. Thomas & M. Hersen (Eds.), Comprehensive handbook of psychological assessment, Volume 4: Industrial and organizational psychology (pp. 149-165). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Hough, L. M., & Oswald, F. L. (2000). Personnel selection: Looking toward the future — remembering the past. Annual Review of Psychology, 51, 631-664.

Murphy, K. R., Cronin, B. E., & Tam, A. P. (2003). Controversy and consensus regarding the use of cognitive ability testing in organizations. Journal of Applied Psychology, 88(4), 660-671.

Pearn, M and Kandola, R (1993) Job analyses: A manager’s guide, 2nd edition, IPD: London

Randall, S. (1997) Managing Human Resources, New York University, South – Western College Publishing

Redman, T. and Wilkinson, A. (2001) Contemporary Human Resource Management, Prentice Hall

Schmidt, F. L., & Hunter, J. (2004). General mental ability in the world of work: Occupational attainment and job performance. Journal of Personality & Social Psychology, 86(1), 162-173

Testing and Assessment: An Employer's Guide to Good Practices. (2000). Washington, DC: U.S. Department of Labour, Employment and Training Administration. Note: Article can be accessed at http://www.onetcenter.org/guides.html.

Tolley Harry, Wood R. (2005) How to Succeed at an Assessment Centre, Kogan Page

Woehr, D., & Winfred, A. (2003). The construct-related validity of assessment center ratings: A review and meta-analysis of the role of methodological factors. Journal of Management, 29(2), 231-258.

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на практическата задача (проект) през семестъра, предаден през платформата Мудъл на УМ-НБУ. Оценяването на студентите в сесията става чрез практически курсов проект, предаден в MOODLE УМ- НБУ. Относителната тежест е 100%.