MHRB117 Бизнес контекст и управлението на човешките ресурси

Анотация:

Курсът е с практико-приложна насоченост. Състои се от 30 часа, от които 6 лекционни и 10 часа дискусии, 10 ч. работа в групи и 4 часа практическо занимание. Разработва се курсов проект. Конкретно използват се различни форми на учебна натовареност типични за технологията на подпомагано дистанционно обучение.

І. Самостоятелна работа с учебните материали

• Работа с учебна книга - четене, размисъл, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика;

• Водене на учебен дневник с допълнителни инструменти за самоанализ, анализ на работата и насоки за саморазвитие;

• Специализирана подготовка за семинари, запознаване с цялостни, интегриращи учебния материал казуси и подготовка на собствени казуси.

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение – казуси, дискусии, симулации, ролеви игри се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества;

• Разработване на текущо оценявани, консултирани и рецензирани от преподавателя домашни задания (ТДЗ);

• Участие в събирания на самоподпомагащи се групи за дискутиране на учебни и работни проблеми;

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

Цел на курса:

• Да осигури перспектива за разбиране на основните концепции и понятия от УЧР, свързани с планиране на човешките ресурси и вземането на стратегически решения за хората от компании, работещи в рамките на глобална, местна и национална бизнес среда.

• Курсът обяснява и критично оценява тези процеси в контекста на динамичните промени в бизнес средата, стратегията и визията на организациите, в съответствие с правните рамки, пазара на труда и разбира се отчитайки философията на компаниите за управление на човешкия капитал в 21 век.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Иванова  д-р
доц. Ангел Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основната цел на този курс е да даде на студентите теоретични и практически познания за стратегическите процеси на вземане на решения относно УЧР в съответствие с предизвикателствата на бизнес - контекста.

2) могат

След успешното завършване на курса студентите следва да могат да:

• Обсъждат и оценяват решенията за стратегическото управление на човешките ресурси и планирането на ресурсите в организацията.

• Дискутират и прилагат различни аналитични и оценъчни концепции и модели за анализ и преценка на вътрешната и външната среда, в която са позиционирани компаниите.

• Критикуват политиката на организациите относно корпоративната социална отговорност и корпоративна етика.

• Анализират критично разнообразието от модели за стратегическо управление на човешките ресурси.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите следва да имат формирано разбиране и познания за ефективно управление, разбирания върху основните понятия от теорията за управлението на човешките ресурси, умения по български език за правилно писане на управленски документи и компютърни умения за работа с текстообработващи програми и Internet.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в курса 1. Защо трябва да се изучава този курс? Професионални стандарти за мениджъри - изисквания и компетенции. 2. Цели на курса
  2. Основни понятия и ключови концепции. 1. Видове бизнес среда. 2. УЧР като процес и като система. 3. Място и роля на УЧР в организацията.
  3. 4. Влияние на бизнес средата върху УРЧР
  4. Теоретични перспективи, свързани с разбирането на УЧР в контекст 1. Няма нищо по практично от добрата теория 2. Теоретични концепции за УЧР в бизнес контекст Обща теория на системите Теория на ролевото поведение Теория на зависимост от ресурсите Теория на човешкия капитал Теория на транзакционните разходи Теория на агентството Теория основаваща се на ресурсите 3. Организацията като отворена система
  5. Методи за анализ на организационната близка външна среда 1. Заинтересовани страни и свързани лица 2. Определяне на заинтересованите страни 3. Дефиниране на интересите на заинтересованите страни 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОЧАКВАНИЯТА НА КЛЮЧОВИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ - подход и процес
  6. Фактори променящи бизнеса 1 Управленският контекст и вземането на решения. Стратегия и визия 2 Връзка между УЧР и бизнес –стратегията. 3 Конкурентната среда и демографските и социални тенденции 4.Правителствена политика и регулиране 5.Световната икономика и технологиите
  7. Методи за анализ на външната далечна среда на организацията 1.Сканиране на бизнес средата. Двуизмерен модел за сканиране на бизнес средата 2.Как да анализираме бизнес средата? 5 стъпков модел за анализ. 3.PEST, PESTLE, STEEPLE методи за анализ
  8. Стратегически подходи за управление на вътрешната организационна среда 1. Сигма 6 2. SCRUM 3. LEAN
  9. 4. Инструментът Концептагон ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда
  10. Мениджърът в бизнес контекст 1. Роли, функции, отговорности, влияние 2. Адаптивност на мениджъра към бизнес контекста

Литература по темите:

Основна литература:

Владимирова,Катя (2005) Икономика на труда, НБУ, София, ISBN 954-535-237-Х

Kew, J. & John Sredwick (2016). Human resource management in a business context, London: Chartered Institute of Personnel and Development, ISBN 9781843984047

Daniels, Kathy (2006). Employee relations in an organisational context, London: Chartered Institute of Personnel and Development, ISBN 1843981386, ISBN 9781843981381

ARMSTRONG, M. and BARON, A., 2002. Strategic HRM. London: CIPD.

ARMSTRONG, M., 2006. A Handbook of HRM Practice. 10th ed. London: Kogan Page.

BOXALL, P. and PURCELL, J., 2003. Strategy and Human Resource Management. London: Palgrave.

KEW, J. and STREDWICK, J., 2005. Business Environment. London: CIPD.

Допълнителна литература:

Иванова, М., “Висшето образование в България и управлението на човешките ресурси – перспективи и предизвикателства в контекста на европейския съюз”, София: ИИ-БАН Дискусионни материали, 2009

Организационно поведение. Димитър Панайотов. НБУ, София, 2003, 2005. 154 стр. ISBN 954-535-197-7

Психология на бизнеса. Димитър Панайотов. НБУ, София, 2006, 2008, 2011. 256 стр. ISBN 954-535-417-8

Бизнес комуникации и делови преговори. Бистра Боева. НБУ, София, 2004. 104 стр. ISBN 954-535-117-9

Управление на човешките ресурси. Катя Владимирова. НБУ, София, 2004. 259 стр. ISBN 954-535-323-6

Стратегическо управление на човешките ресурси. Катя Владимирова. НБУ, София, 2009. 442 стр. ISBN 978-954-535-323-6

Управление на човешките ресурси. Курсове и тематични

направления за специализации към магистърска програма “Бизнес

администрация”. Съставител: Димитър Панайотов. НБУ, София,

2014, ISBN: 978-954-535-831-9

Човешкият капитал – методология, измерения и практики.

Съставител: Димитър Панайотов. НБУ, София, 2015, ISBN: 978-

954-535-853-1

Лидерството – време е за промени. Съставител: Димитър

Панайотов. НБУ, София, 2016, ISBN 978-954-535-898-2

CALORI, R., ATAMER, T. and NUNES, P., 2000. The Dynamics of International Competition: From Practice to Theory. London: Sage.

CLARK, T. and KNOWLES, L.L., 2003. Global myopia: globalization theory in International Business. Journal of International Management, 9/4: 361-372.

DANIELS, J., RADEBAUGH, L. and SULLIVAN, D., 2007. International Business: Environments and Operations. 11th ed. Pearson Prentice Hall.

JOYNT, P. and MORTON, B., 1999. The Global HR Manager: Creating the Seamless Organisation. London: CIPD.

Linstead, S. ed., 2004. Organization Theory and Postmodern Thought. LONDON: Sage.

MARCHINGTON, M. and WILKINSON, A., 2002. People management and development. 2nd ed. London: CIPD.

PRICE, A., 1997. Human Resource Management in a Business Context. LONDON: Thomson Learning.

TROMPENAARS, F., 1993. Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business. London: Nicholas Brealey.

SARGEANT, M., 2003. Employment Law. 2nd ed. Harlow: Pearson.

SAUNDERS, M., LEWIS, P. and THORNHILL, A., 2003. Research methods for business students. 3rd ed. Harlow: Pearson.

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителни резултати на писмените задачи през семестъра и участие в семинар или чрез изпълнение на практическите задачи през семестъра, предадени през платформата Мудъл на НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание – писмена задача и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.