MHRB116 Центрове за оценяване и развитие на ЧР

Анотация:

Курсът е с практико-приложна насоченост. Състои се от 30 часа, от които 6 лекционни и 10 часа дискусии, 10 ч. работа в групи и 4 часа практическо занимание. Разработва се курсов проект. Изследват се теоретичните основи и добрите практики свързани с проектиране и прилагане на център за оценка и развитие в организациите.

Конкретно използват се различни форми на учебна натовареност типични за технологията на подпомагано дистанционно обучение.

І. Самостоятелна работа с учебните материали

• Работа с учебна книга - четене, размисъл, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика;

• Водене на учебен дневник с допълнителни инструменти за самоанализ, анализ на работата и насоки за саморазвитие;

• Специализирана подготовка за семинари, запознаване с цялостни, интегриращи учебния материал казуси и подготовка на собствени казуси.

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение – казуси, дискусии, симулации, ролеви игри се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества;

• Разработване на текущо оценявани, консултирани и рецензирани от преподавателя домашни задания (ТДЗ);

• Участие в събирания на самоподпомагащи се групи за дискутиране на учебни и работни проблеми;

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

Цел на курса:

• Разбиране на „добавената стойност“ от използване на методологията, наречена „Център за оценяване и развитие на таланти“

• Осъзнаване важността на подхода базиран на компетенциите като ключов в процеса на подбор и развитие на таланти

• Оценяване на плюсовете и минусите на различните техники и средства за оценяване и развитие

• Развитие на умения за оценяване, демонстрирайки етичност и обективност в съответствие с „най-добрата практика“

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Елмира Банчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят

• какво представляват центровете за оценка и развитие на таланти

• кога и по отношение на кои целеви групи да използват центърът за оценка и развитие на таланти

• осъзнаят различните роли и отговорности в този процес

2) Могат да:

• проектират идеалния компетентностен профил на кандидата

• прилагат различни инструменти и техники за оценяване и развитие на потенциала на кандидатите

• предоставят обратна връзка на кандидатите

• демонстрират етичност, обективност и безпристрастност в процеса на работа


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите следва да имат формирано разбиране и познания за ефективно управление, разбирания върху основните понятия от теорията за управлението на човешките ресурси, умения по български език за правилно писане на управленски документи и компютърни умения за работа с текстообработващи програми и Internet.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

Банчева, Е. Процесите на подбор и оценяване на персонала, УМ-НБУ, 2008, ISBN 978-954-535-520-2

Допълнителна литература:

Arthur, W. Jr., Day, E. A., McNelly, T. L., & Edens, P. S. (2003). A meta-analysis of the criterion-related validity of assessment center dimensions. Personnel Psychology, 56, 125-154.

Brackett, M. A., Rivers, S. E., Shiffman, S., Lerner, N., & Salovey, P. (2006). Relating emotional abilities to social functioning: A comparison of self-report and performance measures of emotional intelligence. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 780-795

Caldwell, C., Thornton, G. C., & Gruys, M. (2003). Ten classic assessment center errors: Challenges to selection validity. Public Personnel Management, 32(1), 73-88.

Cullen, M. J., & Sackett, P. R. (2004). Integrity testing in the workplace. In J. C. Thomas & M. Hersen (Eds.), Comprehensive handbook of psychological assessment, Volume 4: Industrial and organizational psychology (pp. 149-165). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Hough, L. M., & Oswald, F. L. (2000). Personnel selection: Looking toward the future — Remembering the past. Annual Review of Psychology, 51, 631-664.

Murphy, K. R., Cronin, B. E., & Tam, A. P. (2003). Controversy and consensus regarding the use of cognitive ability testing in organizations. Journal of Applied Psychology, 88(4), 660-671.

Schmidt, F. L., & Hunter, J. (2004). General mental ability in the world of work: Occupational attainment and job performance. Journal of Personality & Social Psychology, 86(1), 162-173

Testing and Assessment: An Employer's Guide to Good Practices. (2000). Washington, DC: U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration. Note: Article can be accessed at http://www.onetcenter.org/guides.html.

Tolley Harry, Wood R. (2005) How to Succeed at an Assessment Centre, Kogan Page

Woehr, D., & Winfred, A. (2003). The construct-related validity of assessment center ratings: A review and meta-analysis of the role of methodological factors. Journal of Management, 29(2), 231-258.

Zedeck, S. (1986). A process analysis of the assessment center method. In B. M. Staw & L. L. Cummings (Eds.), Research in organizational behavior, 8, 259-296.

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителни резултати на писмените задачи през семестъра и участие в дискусия или чрез изпълнение на практическите задачи (проект) през семестъра, предадени през платформата Мудъл на УМ-НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание – писмена задача и практически курсов проект предаден в MOODLE УМ - НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.