MHRB115 Коучинг, менторство и консултиране

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Курсът дава на студентите базови знания и умения за мениджърско консултиране и коучинг в областта на човешките ресурси – както от позицията на предоставящия услугата (коуча/ консултанта), така и от позициите на приемащия услугата (клиента). Курсът обучава студентите да се ориентират в широк спектър ситуации, изискващи коучинг/ консултантска намеса, както и да набелязват програма за действие в различни бизнес контексти.

• Да създаде у студента холистична представа за процеса на коучинг/ консултиране

• Да запознае студента с основните аспекти, етапи, компоненти и актьори в коучинг/ консултантския процес в бизнес среда

• Да подготви студента да анализира различни коучинг/ консултантски ситуация и да управлява техните експертни и политически аспекти

• Да предостави на студента методика за управление на взаимоотношенията клиент-коуч/ консултант

• Да тренира студента как да избере и структурира най-подходящите за ситуацията коучинг/ консултантски роли и инструменти

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Елмира Банчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви видове коучинг и консултиране има в мениджмънта и областта на ЧР

• Кои са основните етапи в консултантския и коучинг процес: цели, функции, формат и т.н.

• Кои са основните актьори в коучинг/ консултантския процес: цели, интереси, взаимоотношения

• Кои са основните функции и роли на консултанта и коуча

• Как се управляват взаимоотношенията коуч, консултант-клиент

• Какви проблеми може да възникнат в процеса на коучинг и консултиране и как да се преодолеят

2) могат:

• Да водят преговори с клиента/коуча /консултанта за съставяне на коучинг/ консултантския проект

• Да съставят проект за осъществяване на коучинг/ консултантска услуга

• Да определят най-подходящата за ситуацията консултантска/ коучинг роля/и

• Да предвиждат потенциалните проблеми и да набелязват мерки за преодоляването им

• Да съставят план за управление на взаимоотношенията с клиента


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• български език за правилно писане на управленски документи,

• компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet и електронна поща,

• опит от пребиваване (работа или стаж) в организационна/корпоративна среда.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

БАУКО (2001) СМС 2001. БАУКО, Комисия по етика, София

Arnold, J. (2009) Coaching skills for leaders in the workplace. How to Content.

Bacal, R. (2002) Consulting, Pearson Education

Biswas, S. - Twitchell, D. (2002) Management Consulting: A Complete Guide. John Wiley & Sons

Champion, D. – Kiel, D. – McLendon, J. (1990) Choosing a Consulting Role. Training and Development Journal, vol.44, part 2

Coaching in the workplace (2008). Goal/QPC.

Cope, M. (2000) The Seven Cs of Consulting, Prentice Hall

Darling, T. (2008) How to Get Into the Top Consulting Firms. Intaglio Publishing.

Greiner,L. – Metzger,R. (1983) Consulting to Management. Rutledge

Heron, J. (1990) Helping the Client. Sage

IMC (1993) The Practice of Management Consultancy. IMC

Lippitt, G. – Lippitt, R. (1978) The Consulting Process in Action. La Jolla

Margerison, C. (1988) Managerial Consulting Skills. Aldershot, Gower

McKenna, K. (2006) The World's Newest Profession: Management Consulting in the Twentieth Century. Cambridge University Press

Sadler, P. (1998) Management Consulting, Kogan Page

Schmidt, W. – Johnston, A. (1969) Continuum of Consultancy Styles. University of Southern California

Stroh, L. – Johnson, H. (2006) The Basic Principles of Effective Consulting. L.E.Associates.

Weiss, A. (2000) Getting Started in Consulting. John Wiley & Sons

Williams, A. – Woodward, S. (1994) The Competitive Consultant. MacMillan Press

Wilson, J. (2001) Successful Consultancy in a week. Hodder & Stoughton

Wooten,K. – White, L. (1989) Toward a Theory of Change Role Efficacy. Human Relations, vol.42, no 8

Средства за оценяване:

Студентите получават крайна оценка от курс при условие, че са участвали активно и са се справяли успешно с поставените задачи минимум в 70% от присъствените и он-лайн занятия.