MHRB114 Управление на кариерата

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявани и рецензирани от преподавателя текущи задания, индивидуализиращи работата на всеки студент.

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

Курсът въвежда в стратегическите, управленските и оперативните проблеми, свързани с управление и развитие на кариерата в организациите, както и в психологическите и социални фактори, влияещи върху начина, по който хората се отнасят към своята кариера.

Помощта при управление на кариерата на другите е ключов аспект от работата на специалистите по управление на човешки ресурси. Те трябва да отчитат и да постигнат баланс между: 1) стремежите и очакванията на отделните служители; 2) потребностите на организацията да поддържа своя база от умения и да развива потенциала и ангажираността на своя персонал; 3) все по-голямата грижа на хората да поддържат баланс между работата и “качеството на живот”.

Цели на курса:

• Да спомогне разбирането на процесите на управление на развитието и кариерата на хората в организациите и различните практики за тяхното реализиране.

• Да развие необходимите умения за управление, както на собственото развитие, така и на кариерата на други хора.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как по-широката икономическа, технологична, политическа и социална среда влияе върху характера на трудовите взаимоотношения и кариерата на отделните хора.

• Отношението между стремежите на участниците на трудовия пазар за професия, работа, кариера и стратегическите цели на организацията.

• Ползите и добавената стойност от ефективното и професионално управление и развитие на кариерата за отделните хора, за организацията и в по-широк смисъл.

• Субективния и обективен смисъл (значение) на кариерата като динамична концепция.

• Психологическото въздействие на възможностите за непрекъсната/ прекъсната кариера и отражението му върху психологическия договор между отделния служител и работодателя.

• Инструментите и техниките за диагноза и оценка в областта на управление, развитие и ръководство в кариерата.

• Същността и ролята на самооценката, на изграждането и насърчаването на вяра в собствените сили в ситуации на промяна на работата или ролята

• Различните потребности у различните хора за развитие на кариерата; различните начини, по които промяната в работата или ролята засягат различните хора според тяхната възраст и етап от професионалния им живот.

2) могат:

• Да дават съвети за интегриране на управлението на кариерата в стратегическите направления за развитие на организацията.

• Да демонстрират приноса, който управлението и развитието на кариерата може да има към стратегиите за набиране, задържане и ангажиране на персонала.

• Да проектират, прилагат и преглеждат вътрешните процеси и процедури за развитие на кариерата и планиране на приемственост в организацията.

• Да определят и предвиждат възможни модели за развитие на кариерата за отделни членове на организацията.

• Да оказват подкрепа и съветват отделни хора, които са изправени пред възможността да направят промяна в кариерата си, било по свое желание или по друга причина.

• Да формулират подходящи послания, с които да помагат на хората в организацията да разберат смисъла и последствията от промените, които могат да повлияят върху тяхната кариера.

• Да изготвят и реализират ролеви модели и да обучават другите на ключовите умения, необходими за управление на собствената кариера и кариерата на колегите.

• Да дават насоки относно полезността и приложението на психометрични тестове и други диагностични инструменти, които могат да се използват за улесняване на процеса на управление и развитие на кариерата.

• Да се справят с емоционалните проблеми, неизменно възникващи при управление на кариерата, да предугаждат и да реагират по подходящ начин на реакциите на служителите при загуба на работа, промяна на кариерата, трудни ситуации, разочарование, постигнати успехи или неуспехи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• български език за правилно писане на управленски документи,

• компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet и електронна поща.

• желателен работен опит в организация поради спецификата на заданията, насочени към практиката

• за семинарните занятия студентите трябва да бъдат в група до максимум 20 душиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Необходимост от управление на кариерата. Ползи от управлението на кариерата за организацията и за хората. Понятие за кариера. Цели на управлението на кариерата.
 2. Поемане на отговорност за собствената кариера и развитие. Основни теории за процеса на индивидуално учене и развитие. Теория за учене чрез собствен опит. Индивидуални стилове на учене. Теория за развитие на мотивацията. Теория за социалното учене. Теория за самонасочената промяна. Цикъл на развитието и промяната.
 3. Теории за развитието и кариерата. Основни етапи. Теории за характерните черти и съответствието. Теория на Холанд. Теории за развитието. Видове модели на кариера и развитие. Преходи и процеси. Възникване на нови форми на кариера и на нови начини на мислене за кариерата. Кариерата като постоянен цикъл на преход.
 4. Котви на кариерата. Произход на понятието “котва” на кариерата. Типове “котви” на кариерата. Самооценка. Влияние на кариерната котва върху избора на типа работа, преценка на справедливостта на възнаграждението, повишението и признанието.
 5. Пазарът на труда като среда за управление и развитие на кариерата. Влияние на промените в средата върху процеса на управление и развитие на кариерата. Новият психологически договор. Типовете договори. Очакванията на работодатели и служители. Множество договори. Етични проблеми. Когато всички в семейството градят кариери.
 6. Самооценка и анализ на личностната ориентация, ценности, цели и умения. Изграждане на планове за развитие.
 7. Подходи към развитието, основани на компетентност. Компетентност и метакомпетентност. Моделиране на мениджърските умения.
 8. Управление на кариерата в организацията. Управление и развитие на кариерата от гледна точка на стратегическите насоки в развитието на организацията. Системи и механизми за управление и развитие на кариерата. Типология на кариерните системи.
 9. Заинтересовани лица и гледни точки. Основни области. Интегриране на управлението на кариерата в цялостния процес на УЧР.
 10. Средства за развитие на кариерата в организацията. Програми и практики. Кариерни карти и пътеки. Интегриране в системите за управление на талантите.
 11. Консултиране и насочване на развитието на кариерата Подходи за подпомагане на хората да изяснят своите потребности и насоки на развитие, да си поставят цели и да изготвят планове за действие.
 12. Умения за съветване, наставничество и инструктиране за развитие на кариерата. Емоционални проблеми при вземането на решение за развитие на кариерата.
 13. Изграждане на програма за развитие на кариерата в организацията. Основни етапи.
 14. Отговорности за управление и развитие на кариерата на организацията, специалистите по човешки ресурси, мениджърите и индивидите. Роли в процеса на развитие на кариерата.

Литература по темите:

Основна литература:

1. Пожарлиев, А. (2009) Управление и развитие на кариерата в организациите. В Управление на кариерата в организацията. Наръчник с добри практики от България и Европа, БАУРЧР, 21-50.

2. Пожарлиев, A. (2009) Управление на кариерата и развитието, УМ – НБУ, София.

3. Yarnal, J. (2008). Strategic Career Management. Developing your Talent. Elsevier.

Допълнителна литература:

4. Барет, Дж. (2003) Професионални тестове за самооценка на вашите способности, личност и мотивация, Фокус, София.

5. Бъкингам, М., Клифтън, Д. (2005) Открийте силните си страни. Класика и стил, София.

6. Иванчевич, Дж., Глюк, У. (2000) Планиране и развитие на професионалната кариера, ред. Крабельова, С., "Управление на човешките ресурси", Христоматия. Лик. София.

7. Карабельова, С. (2015) Избор на кариера. Класика и стил, София.

8. Кови, С., Колосимо, Дж. (2011) Супер работа, супер кариера. Кибеа, София.

9. Панайотов, Д., съст. (2014) Управление на човешките ресурси. Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма “Бизнес администрация”. НБУ, София.

10. Пожарлиев, А. (2004) Управление и развитие на кариерата, в Ефективно управление на човешките ресурси, ред. Е. Вачкова, РААБЕ, София.

11. Baruch, Y. (2006) Career development in organizations and beyond: Balancing traditional and contemporary viewpoints . Human Resource Management Review, 16 (2), 125–138.

12. Boyatzis, R. E., Kolb, D. A. (1991) Assessing Individuality in Learning: The Learning Skills Profile. Educational Psychology, Vol. 11, Issue 3/4, p. 279.

13. Carter, G., Cook, K., Dorsey, D. (2009). Career Paths. Charting Courses to Success for Organizations and Their Employees. Wiley-Blackwell.

14. Feldman, D. C. , & Ng , T. W. H. ( 2007). Careers: Mobility, embeddedness, and success . Journal of Management , 33, 350 – 377.

15. Hirsh, W., Jackson, Ch., Jarvis, J. (2005) Career Discussions at Work. Practical Tips for HR, Managers and Employees. London, CIPD.

16. King, Z. (2004). Career Management – a CIPD guide. London, CIPD.

17. Knowdell, R. L. (1996). Building a Career Development Program. Davies-Black Publishing, Consulting Psychologists Press, Palo Alto, California.

18. Kolb, D. A. (1999) Learning Style Inventory. Version 3. Hay/ McBer.

19. Osland, J., Kolb, D., Rubin, I., Turner, M. (2007) Organizational Behavior: An Experiential Approach, 8-th edition, NY: Prentice-Hall.

20. Ready , D. A. , & Conger , J. A. ( 2007) Make your company a talent factory . Harvard Business Review , 85 ( 6 ), 68 – 77.

21. Schein, E. (1990) Career Anchors: Discovering Your Real Values, London: Pfeffer and Co.

22. Sonnenfeld, J., Peiperl, M. (1988) Staffing Policy as a Strategic Response: A Typology of Career Systems, Academy of Management Review, Vol 13, N 4.

Средства за оценяване:

Крайната оценка за курса се формира от резултатите от текущ контрол, с еднаква тежест на двата компонента и изискване за успешно изпълнение на всеки един поотделно.