MHRB113 Учене и развитие в организацията

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Курсът е с практическа насоченост и включва 8 присъствени аудиторни часа, 8 часа дискусия във форум, 4 часа работа във виртуални екипи и 8 часа практически занимания. Студентите трябва да представят писмена задача и да предложат резултати (доказателства) за работа по практическа задача. Ключови моменти в съдържанието на курса са: управлението на дейностите по обучение и развитие, портфолиото като надежден инструмент за оценка и развитие, моделът на учещата се и развиваща се организация.

Основните цели на курса са:

• Придобиване на знания за осъществяване на отделните етапи от планирането и реализирането на програми за обучение;

• Развитие на умения за използване на различни подходи и методи за диагностициране на потребности от обучение;

• Избор на подходящи форми, видове и методи обучения; умения за организиране и обективна оценка на резултатите от реализираните дейности по обучение и развитие;

• Придобиване на нагласи и поведение за изграждане и поддържане на модели, подкрепящи ученето и развитието на организацията.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• спецификата и същността на процеса на учене и развитие в рамките на работното място;

• основните принципи на дейностите по обучение и развитие в организацията;

• факторите, които влияят върху процесите на учене в организацията;

• подходите и методите за анализиране на потребностите от обучение;

• формите, видовете и методите обучение;

• как да планират и оценяват дейности по обучение и развитие;

• ползите от прилагане на концепцията за „учеща се организация” и основните модели за постигане на непрекъснато учене и развитие;

• смисълът и съдържанието на работното портфолио;

• съвременните тенденции при използване на различни типове портфолио;

• ползите от разработването и актуализирането на работно портфолио, и поддържането му в електронен формат;

• международният опит в тази област.

2) могат:

• да използват специфични техники: за диагностициране на потребностите от учене; за планиране, организиране и оценяване на дейностите по обучение и развитие в организацията;

• да дефинират обучителни цели и да боравят с набор от критерии при избор на доставчик за обучение;

• да обвързват идентифицираните потребности от обучение с подходящи дейности по обучение и развитие;

• да планират програми за обучение, вкл. да изготвят бюджет на програма;

• да анализират резултатите от обученията и отражението им върху изпълнението на работата; да оценяват ефективността на проведени обучения;

• да виждат мястото на дейностите по обучение и развитие като елемент от стратегическите цели на организацията;

• прилежно и акуратно да поддържат систематизирано работно портфолио;


Предварителни изисквания:
• Български език за правилно писане на управленски документи,

• Компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet и електронна поща,

• Познаване и разбиране на основните концепции за управление,

• Познаване и разбиране на същността и значението на управлението и развитието на човешките ресурси ,

• Познаване на функцията „управление на персонала”.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Умения за учене през целия живот-самооценка Защо да учим как да учим? Ползи от ученето Разбиране на фундаменталните мотиви за учене Ученето като процес Методи и техники за учене Учеща се организация – предизвикателства и проблеми
  2. Управление на дейности по обучение, тренинг и развитие Стратегии за обучение в организацията. Релации между фирмена стратегия, стратегия за УЧР и стратегия за обучение Политики, програми и дейности по обучение и развитие Цели на дейностите по обучение, тренинг и развитие (ДОТР) в организацията.
  3. Диагностициране на потребностите от обучение и тренинг в организацията. Процес на диагностициране. Иновативни подходи Анализ на потребностите от обучение и обвързване на анализа с конкретни дейности по обучение и развитие. Индивидуална диагностика на потребностите от обучение и тренинг Развитие на таланти
  4. Процес по управление на обучението и развитието в организацията Организационни решения за обучението, тренинга и развитието. на програми за обучение и развитие.
  5. Планиране, разработване и реализация на програма за учене и развитие на екип.
  6. Оценка на обучението. Възвръщаемост на инвестициите в обучението на персонала.
  7. Коучинг - същност и основни ползи в управлението
  8. Коучинг подходи в обучението и развитието на персонала
  9. Създаване на Център за професионално образование и обучение - законодателна рамка
  10. Лицензиране на Център за професионално обучение - процес и необходима документация

Литература по темите:

Основни заглавия

Армстронг, М., Наръчник за управление на човешките ресурси, „Делфин”, 2001

Банчева,Е., Иванова, М., “Учене и развитие чрез портфолио”, София: НБУ - учебник за магистърска програма УРЧР на НБУ-УМ, ISBN 978-954-535-452-6, 2006

Банчева, М., Димова, С., "Управление на дейностите по обучение, тренинг и развитие", София, 2010, НБУ - учебник за магистърска програма УРЧР на НБУ-УМ, ISBN 978-954-535-526-4

Владимирова, К., и екип, Банчева,Е., Иванова, М., „Управление на човешките ресурси”, Съавтор на глава 3 "Човешки капитал и параметри на "учещата организация" - теории, европейски практики и програми за обучение", НБУ, 2014, ISBN 978-954-353-831-9

Иванова, М., "Ръководство за ефективно самообучение", София: УМ-НБУ, 2013

Иванова, М., „Един по-ра зличен (алтернативен) подход за привличане на таланти”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 11/2017, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., „Учене през целия живот и джендър различията”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 5/2016, стр. 29-39, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., „Методи за обучение на ръководители – предизвикателство за мениджъри, или предизвикателство за обучители”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 1/2016, стр. 21-31, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., „ТРАНСФОРМАЦИОННО УЧЕНЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИ ЛИДЕРИ”, Списание „Труд и право”, бр.5, 2015г.

Иванова, М., “Възвръщаемост на инвестициите в обучението на персонала“, доклад и презентация в International HR Conference "Best HR Practices presented by international automotive companies and technology leaders", Automotive Cluster Bulgaria:www.automotive.bg,Hilton Hotel Sofia, 30 September – 1 October 2014

Питър Сенги, „Петата дисциплина”, издателство „Изток – Запад”, 2012

Иванова, М., „ МЕЖДУ РЕАЛНИЯ И ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ – ОБЩУВАНЕ И НАГЛАСИ ЗА УЧЕНЕ”, студия в Годишник на департамент „Администрация и управление“, НБУ, 2017г., том 2, ISSN 2603-297X (ONLINE)

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ:БЪЛГАРИЯ 2020

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Слоуман, М., "Наръчник за стратегия на обучение", издателство Евролайт Груп, 2000, ISBN 978-69-7183-02-3

Допълнителна литература

Иванова, М., „Българското висше образование в условията на европейското образователно пространство - финансови проблеми и възможни решения», Списание „Икономическа мисъл”, бр.4, 2010г.

Иванова, М., “Висшето образование в България и управлението на човешките ресурси – перспективи и предизвикателства в контекста на европейския съюз”, София: ИИ-БАН Дискусионни материали, 2009

Иванова, М., „АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ – СТРАТЕГИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“, доклад и презентация за „ДНИ НА НАУКАТА – 2017” : ХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ`17” на ТУ-София, гр. Созопол, 25 - 28 юни 2017 г., докладът е публикуван от Издание на SCIENTIFIC PROCEEDINGS SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING Year XV 3/218 June, 2017, VOL 1, стр. 202- 210, ISSN 1310-3946 ISSN 1314-6327

Ivanova, M., Dimitrova, A., „ Virtual Classroom and Coaching - Unexpectedly Good Combination (Innovative Practices in the Master's Programs in the Area of Management at New Bulgarian University, Bulgaria)“, доклад представен с презентация по време на International Conference EDU-WORLD 2016 with the main theme “EDUCATION FACING CONTEMPORARY WORLD ISSUES” November 4th- 5th, 2016, Pitesti, Romania www.eduworld.ro, ISSN 1844-62742, University of Pitesti Publishing House.

Ivanova, M., “Innovative technologies for vocational training and learning – challenges and practices in Bulgaria”, Plenary (Keynote) Speaker on VocTEL Conference Athens, Greece, 17th - 18th June 2015

Иванова, М., “ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТТА НА "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"“, доклад и презентация пред ДВАНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРЕПОДАВАНЕ, УЧЕНЕ И КАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ– 2015”, 12-13 юни 2015 г., МВБУ– София

Bancheva, E., Ivanova, M., Pogarliev, A., “Adult Education and Transformative Learning”, part of book „Changing Configurations of Adult Education in Transitional Times“, Bernd Kapplinger, Nina Lichte, Erik Haberzeth , Claudia Kulmus, Editors, ESREA, 2013, ISBN: 978-3-86004-297-7

Bancheva, E., Ivanova, M., part of book “Considering gender in adult learning and in academia: (in)visible act”, edited by Joanna Ostrouch – Kamiriska, Christine Fontanini, Sheila Gaynard, Wydawnictwo Naukowe, Dolnoslaskiej Szkoly Wyzszej, 2012, ISBN 978-83-62302-52-9

Boydell, J. (1982) The Identification of Training Needs, London, BACIE.

Evans, P. and Bartolome, F. (1984) The Changing Picture of The Relationship Between Career and Family, Journal of Occupational Behaviour, 5.

Handy, C.1974) The Contrasting Philosophies of Mnagement Education, доклад, представен на годишната конференция на European Foundation for Management and Development, Turin, май.

Iles, P., Robertson, I. and Rout, U (1990) Assessment Based Development Centres, Journal of Managerial Psychology, vol 4, No. 3.

Kolb, D. (1984) Experiential Learning, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.

Mabey, C. and Iles, P. (1991) HRM from the Other Side of the Fence, Personnel Management, февруари.

Mumford, A. (1989) Using Learning Log, Training and Management Development Methods, Bradford, MCB University Press.

Smith, B. (1989) Structured Diaries, Traning and Management Development Methods, Bradford, MCB University Press.

Pedler, M., Boydell, T. and Burgoyne, J. (1989) “Towards a Learning Company”, Management Education and Development, Vol. 20, Part 1.

Price, C. (1987) Culture Change – the Tricky Bit , Training and Development, October.

Stewart, J. (1989) Self and Peer Asseccment: a Development Tool, Training and Management Development Methods, Bradford, MCB University Press.

Литература по темата „Умения за учене през целия живот”:

Дейвид Алън, Да задвижим нещата (Изкуството да сме продуктивни без стрес), София 2002, издателство Класика и стил.

Стенли Бинг, „Как би постъпил Макиавели?”, София 2008, издателство Класика и стил.

Маркъс Бъкингам, Кърт Кофман, „Нарушете всички правила”, София 2004, издателство Класика и стил.

Хардвард Бизнес Ревю, „Как да вземаме по-умни решения”, София 2009, издателство Класика и стил.

Джеймс Карвил, Пол Бегала, „Изпъчи гръд, поеми дъх...”, София 2005, издателство Класика и стил.

Бари Нейлбъф, Йън Еърс, „Защо не?”, София 2005, издателство Класика и стил.

Средства за оценяване:

Студентът получава крайна оценка от текущ контрол, чрез активно участие по време на учебните занятия, решаване на интегриран казус и разработване на индивидуално задание; или изпит.