MHRB111 Стратегии и политики за планиране и управление на човешките ресурси

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Курсът “Стратегии и политики за планиране и управление на човешките ресурси” е фокусиран предимно към ролята на стратега или "стратегическия партньор" която мениджърът по ЧР трябва да изпълнява, за да бъде в крак със съвременните изисквания. Този курс е насочен към разбиране и усвояване на характерните роли и задачи на съвременния лидер в организации, стремящи се към организационно съвършенство: знания и умения за създаване на предпоставки за устойчиво развитие; знания и умения за разработване и комуникиране на визията и стратегическите цели на организацията, увличайки и вдъхновявайки хората за постигане на мисията и целите на организацията.

Вниманието на студентите се насочва и върху методи и техники за планиране на необходимостта от човешки ресурси.

ЦЕЛИ:

• Разбиране важността на ефективното управление на ЧР;

• Определяне на заинтересованите страни в управлението на човешките ресурси и техните цели;

• Разбиране и разглеждане управлението на човешките ресурси като съвкупност от процеси, допринасящи да подобряване дейността на организацията;

• Запознаване с главните дейности в управлението на ЧР и необходимостта от интегрирана политика – хоризонтална и вертикална за постигане целите на организацията;

• Осъзнаване на отговорността при управлението на ЧР и значението на сътрудничеството;

• Определяне необходимостта от устойчиво развитие и стратегически подход към управлението на човешките ресурси;

• Запознаване ключовите подходи към управлението на човешките ресурси;

• Развитие на умения за разкриване на отношението и взаимовръзката между проблемите в областта управлението на човешките ресурси на оперативно и стратегическо ниво;

• Анализиране на факторите, които влияят върху стратегическото управление на човешките ресурси;

• Дефиниране и развитие на компетенции за стратегически мениджмънт

• Дискутиране на актуалните тенденции и въвеждане в „най-добрите“ практики свързани със стратегии и политики за планиране и управление на човешките ресурси

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Елмира Банчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът цели да формира знания, умения и разбиране за разработването на политики, стратегия и оперативни планове за постигане на мисията и визията на организацията чрез ефективно управление на ЧР и превръщането на мениджърите по ЧР в стратегически бизнес партньор; да развие нов, холистичен поглед към организацията чрез прилагане на съвременни методи на сътрудничество и планиране на необходимостта от таланти за развитието й.

Успешно завършилите курса студенти:

Успешно завършилите курса студенти знаят, разбират и могат:

• да развиват теоретичните и практически концепции за корпоративна и бизнес стратегия обвързана с адекватна стратегия за хората в организациите;

• да дискутират и оценяват критично различните модели и концепции за стратегическото управление на хората;

• да разбират естеството и влиянието на външната и вътрешна среда върху изработването на стратегия и политики за хората;

• да оценяват и използват различни техники за планиране и осигуряване на компаниите с човешки ресурси


Предварителни изисквания:
• Български език за правилно писане на управленски документи,

• Компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet и електронна поща,

• Познаване и разбиране на основните концепции за управление,

• Студентите да имат знания и умения за системно мислене:и системно решаване на проблеми е познаване на различните функционални области на организацията.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Алкалай Ю. (2011) „Стратегическо планиране и управление“, УМ, НБУ. Учебно помагало

Банчева, Е. (2009) „Защо е важно управлението на човешките ресурси?“, УМ, НБУ. Учебно помагало.

Гратън, Л. (2011) „Жизнена стратегия“, изд. "Класика и Стил"

Каплан, Р., Нортън, Б. (2006) „Стратегически карти", изд. "Класика и Стил"

Портър М. (2006) „Конкурентна стратегия”, изд. "Класика и Стил"

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ - ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР - 50%

интегриращ изпит 50%.